0 Metabolický syndróm a pečeň - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Metabolický syndróm a pečeň

doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

Súč Klin Pr 2010; 2: 21–27

Súhrn

Článok rozoberá metabolický syndróm (MS) z pohľadu hepatológa. S ohľadom na nové poznatky objasňuje súčasné chápanie MS a postavenie pečene v ňom. Novým aspektom je chápanie MS ako syndrómu inzulínovej rezistencie s chronickým subklinickým systémovým zápalovým procesom, vystupňovaným oxidačným stresom a protrombogénnym stavom. Steatóza pečene predstavuje orgánovú manifestáciu MS. V západných krajinách dnes postihuje až 1/3 populácie a charakterom rastu nadobúda pandemickú hrozbu. Nové poznatky o mechanizmoch poškodenia umožňujú modulovať aj terapeutické postupy. Základným opatrením je modifikácia stravovacích návykov a životného stýlu. Z hľadiska patogenetických mechanizmov sa kryštalizujú poznatky o účinnosti a komplexnosti pôsobenia silymarínu v liečbe MS a NAFLD/NASH. Spája komplexný protizápalový, antioxidačný, antifibrotický a metabolický účinok. Bezpečnú liečbu predstavujú metformín a statíny v nízkych dávkach za kontroly hepatálnych enzýmov.

Kľúčové slová

prozápalové cytokíny – adipokíny – inzulínová rezistencia – NAFLD – NASH

Metabolic syndrome and the liver

Summary

The paper discusses metabolic syndrome (MS) from the perspective of a hepatologist. On the background of new knowledge, it explains current understanding of MS and the role of the liver in MS. Perception of MS as a syndrome of insulin resistance with an underlying chronic subclinical systemic inflammatory process potentiated by oxidative stress and prothombogenic state represents a new perspective in discussions on MS. Hepatic steatosis is an organ manifestation of MS. It affects up to 1/3 of the population in western countries and its continuous rise suggests it is nearing a pandemic. New knowledge about the mechanisms behind this organ damage enables revision of therapeutic approaches. Modification of eating habits and life style represents the primary management approach. From the perspective of pathogenetic mechanisms, new evidence arises about silymarine and its substantial and multi-facetted effect in the treatment of MS and NAFLD/NASH; it combines anti-inflammatory, antioxidatory, antifibrotic and metabolic effect. Metformin and low-dose statins, with liver enzymes monitoring, represent a safe treatment option.

Keywords

proinflammatory cytokines – adipokines – insulin resistance – NAFLD – NASH
 


Článok v plnom znení vo formáte PDF