0 Pokyny pre autorov - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Pokyny pre autorov

Publikačné podmienky

Článok zaslaný na publikáciu musí obsahovať:

 1. Výstižný stručný názov.
 2. Celé mená všetkých autorov s ich titulmi a pracoviskami (presná adresa vrátane telefónu).
 3. Súhrn (t. j. obsah článku) do 200 slov a kľúčové slová, oboje v slovenčine a angličtine.
 4. Členenie pôvodného článku (celkovo 5 – 7 strán): úvod, materiál a metódy stručne, výsledky, diskusia, záver (t. j. realizačné výstupy), literatúra (cca 20 citácií, podľa možností z posledných 5 rokov, podľa nasledovného vzoru).
  Autori článku (max. 3, potom et al). Názov článku. Medzinárodná skratka časopisu rok; ročník, (event. číslo): stránkovanie.
  Autori monografie (max. 3, potom et al). Názov. miesto vydania, nakladateľstvo rok.
 5. Prílohy (tabuľky, schémy, čiernobiele alebo farebné obrázky) vždy na zvláštnom liste, v texte označiť, kde sa majú zaradiť.
 6. Členenie súborného článku (5 – 10 strán, avšak čo najstručnejší): súhrn, úvod, ďalšie rozdelenie podľa vlastnej úvahy, vždy záver, ostatné body pozri hore.
  Články sa budú lektorovať, jazykovo upravovať a formovať podľa potrieb časopisu.

Za publikované názory je zodpovedný autor článku. Redakcia môže pripísať vysvetľujúcu poznámku, resp. požiadať ďalšieho odborníka o jeho názor. Redakcia nezodpovedá ani za terapeutické odporučenia autorov, v prípade rozdielnych názorov však v poznámke čitateľov upozorní. Odporúčame vždy overiť medikamentózne údaje a dávkovanie v receptári.