0 Optimálna glykemická kompenzácia a prevencia diabetickej neuropatie - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Optimálna glykemická kompenzácia a prevencia diabetickej neuropatie

prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

Súč Klin Pr 2008; 2: 13–16

Súhrn

Diabetická neuropatia je najčastejšou komplikáciou diabetu, ktorá postihuje periférne senzorické a motorické nervy, ako aj autonómny nervový systém. V závislosti od použitých diagnostických metód sa údaje o prevalencii pohybujú medzi 10 – 90 %. Viaceré štúdie dokázali, že postihnutie senzorických nervov podobné diabetickej neuropatii je prítomné už aj u jedincov s poruchou glukózovej tolerancie (PGT), a takéto postihnutie periférnych nervov sa označuje prediabetická neuropatia. Viaceré intervenčné štúdie u diabetikov (DCCT, Kumamoto, UKPDS) ukázali, že lepšia glykemická kompenzácia vedie k prevencii, eventuálne k spomaleniu progresie diabetickej neuropatie. Metformín je liekom prvej voľby u väčšiny diabetikov 2. typu. V dvoch preventívnych štúdiách (DPP, IDPP) bolo dokázané, že liečba metformínom zabraňuje progresii do diabetu 2. typu u jedincov s PGT. Režimové opatrenia znižujúce inzulínovú rezistenciu viedli k čiastočnej regresii prediabetickej nefropatie u jedincov s PGT. Z toho možno usudzovať, že intenzívne režimové, prípadne farmakologické intervencie u pacientov s prediabetickými dysglykémiami nielen dokážu zabrániť rozvoju diabetu, ale môžu aj priaznivo ovplyvniť priebeh prediabetickej a diabetickej neuropatie.

Kľúčové slová

diabetická neuropatia – prediabetes – glykemická kompenzácia – metformín – prevencia diabetu

Optimal glycemic control and prevention of diabetic neuropathy

Summary

Diabetic neuropathy is the most frequent diabetic complication which affects peripheral sensoric and motor nerves, as well as the autonomous nervous system. Depending on the diagnostic methods applied, its prevalence ranges from 10 to 90 %. Several studies have shown that peripheral sensoric nerves are affected even in subjects with impaired glucose tolerance (IGT), in which case we speak of pre-diabetic neuropathy. Several intervention studies on patients with diabetes (DCCT, Kumamoto, UKPDS) have shown that better glycemic control can prevent or at least slow down the progression of diabetic neuropathy. Metformin is the first-choice drug in the majority of patients with type 2 diabetes. Two preventive studies (DPP, IDDP) proved that treatment with metformin prevents the development of type 2 diabetes in IGT subjects. Lifestyle interventions leading to a decrease in insulin resistance resulted in partial reversal of pre-diabetic neuropathy. It can be therefore concluded that intensive lifestyle and/or pharmacological interventions in patients with prediabetic dysglycemias not only prevent the development of diabetes, but may also beneficially affect the course of pre-diabetic and diabetic neuropathy.

Keywords

diabetic neuropathy – prediabetes – glycemic control – metformin – prevention of diabetes

Článok v plnom znení vo formáte PDF