0 Kontrola tlaku krvi u žien – kazuistika - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Kontrola tlaku krvi u žien – kazuistika

MUDr. Anna Vachulová, PhD., MUDr.  Pavlína Bukovinová, PhD., MUDr. Martin Čaprnda, PhD., MUDr. Martina Rakovská, doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

Súč Klin Pr 2008; 1: 22–24

Súhrn

Kardiovaskulárne ochorenia sú jednou z najčastejších príčin mortality vo vyspelých krajinách, ktorá postihuje obe pohlavia. Sú prítomné intersexuálne rozdiely s ohľadom na progresiu kardiovaskulárnych ochorení. Avšak presné mechanizmy, ktoré sa podieľajú na intersexuálnych rozdieloch v patomechanizme hypertenzie, nie sú stále známe. Muži a ženy možno vyžadujú rozdielne antihypertenzíva v dôsledku progresie a prítomnosti artériovej hypertenzie. V kazuistike prezentujeme prípad 50-ročnej postmenopauzálnej pacientky s novodiagnostikovanou artériovou hypertenziou. Po nefarmakologickej úprave životného štýlu a po antihypertenzívnej liečbe imidaprilom došlo k poklesu hodnôt tlaku krvi. Pacientka je sledovaná 2 roky.

Kľúčové slová

pohlavie – artériová hypertenzia – imidapril

Blood pressure monitoring im women – a case study.

Summary

Cardiovascular diseases are among the most common causes of mortality affecting both men and women in industrialized countries. Gender-related differences have been well established with regard to heart and vascular function, as well as cardiovascular disease processes. Nevertheless, the precise mechanisms of action behind the genderrelated differences are still little known. Men and women require different antihypertensive regimens due to differences in the progression and presentation of hypertension. We report a case of a 50 year old woman with newly diagnosed arterial hypertension. After nonpharmacological arrangement and antihypertensive treatment with imidapril, the patient achieved effective blood pressure lowering. The patient has been followed-up for 2 years.

Keywords

gender – arterial hypertension – imidapril


Článok v plnom znení vo formáte PDF