0 Noktúria u dospelých jedincov - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Noktúria u dospelých jedincov

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD., prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MUDr. Ján Kliment, CSc., doc. MUDr. Ján Švihra, PhD., doc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.

Súč Klin Pr 2007; 2: 25–30

Súhrn

Noktúria u dospelých ľudí je starý problém, ktorý však v súčasnosti umožňuje využiť nové metódy liečby. Práca prehľadne opisuje prevalenciu a patologickú fyziológiu noktúrie a nočnej polyúrie s dôrazom na moderný manažment ochorenia. Patologická fyziológia noktúrie je založená na troch podmienkach: polyúria, nočná polyúria a dysfunkcia dolných močových ciest. Polyúria je definovaná ako produkcia moču > 2500 ml počas 24 hodín, nočná polyúria je definovaná ako zvýšená tvorba moču v nočných hodinách, dysfunkcia dolných močových ciest znamená poruchu uskladňovania a vyprázdňovania moču. Súčasné poznatky o prevalencii noktúrií a multifaktoriálnej etiológii sú zamerané na nové diagnostické metódy a liečbu najmä s využitím anticholinergík a desmopresínu. Kvalitná diagnostika noktúrie a najmä nočnej polyúrie umožní efektívnu kauzálnu terapiu. Systematický prístup a medziodborová spolupráca sú kľúčom k úspešnosti liečebných stratégií.

Kľúčové slová

noktúria – nočná polyúria – príznaky dolných močových ciest – diagnostika – liečba

Nocturia in adults

Summary

Nocturia in adults is an old issue which is currently addressed by new methods of therapy. The article provides an overview of the prevalence and pathophysiology of nocturia and nocturnal polyuria with stress laid on modern management of the disease. The pathophysiology of nocturia involves three components: polyuria, nocturnal polyuria and lower urinary tract dysfunction. Polyuria is defined as urine production exceeding 2500 ml during a 24-hour period, nocturnal polyuria is defined as increased nighttime urine production, the dysfunction of lower urinary tract means a disorder in urine voiding and storage capacity. Current knowledge about the prevalence of nocturia and multifactorial etiology is focused on new diagnosing methods and treatment, primarily using anticholinergics and desmopressin. Precise diagnosing of nocturia and especially nocturnal polyuria allows for efficient causal therapy. Systematic approach and interdisciplinary cooperation are the key to successful therapeutic strategies.

Key words

nocturia – nocturnal polyuria – lower urinary tract symptoms – diagnosing – treatment

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF