0 Omega-3 mastné kyseliny cesta od výživového doplnku k lieku podloženému medicínou dôkazov - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Omega-3 mastné kyseliny cesta od výživového doplnku k lieku podloženému medicínou dôkazov

doc. MUDr. Daniel Pella, Ph.D., doc. MUDr. Viola Mechírová, CSc., MUDr. Rafael Rybár, CSc., MUDr. Ján Fedačko
 

Súč Klin Pr 2006; 3: 4–8

Súhrn

Navzdory veľkým pokrokom v prevencii kardiovaskulárnych chorôb zostáva úmrtnosť pacientov, ktorí prekonajú infarkt myokardu, stále vysoká. Jednou z najdôležitejších príčin, vysvetľujúcich túto situáciu, je náhla srdcová smrť. Takmer polovicu kardiovaskulárnej mortality v USA tvorí každý rok nepredvídaná a neočakávaná príčina. Z toho vyplýva jasná medicínska potreba liekov, ktoré by znižovali incidenciu náhlej smrti. Výsledky zo štúdie GISSI Prevenzione ukázali, že omega-3 mastné kyseliny (n-3 PUFA) pridané k štandardnej terapii pacientov po infarkte myokardu redukujú pozoruhodne riziko náhlej smrti (44 % redukcia rizika, p = 0,0006). Navyše signifikantný pokles celkovej mortality (21 % redukcia rizika, p = 0,0064) ešte zosilňuje pozíciu n-3 PUFA v kardiovaskulárnej prevencii. Pozitívne účinky n-3 PUFA sú pravdepodobne sprostredkované cez ich antiarytmické, lipidy znižujúce, antitrombotické a protizápalové vlastnosti.

Kľúčové slová

omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny (n-3 PUFA) – náhla srdcová smrť – kardiovaskulárne riziko

Summary

Although great progress has been made in the prevention of cardiovascular diseases, the mortality of patients who survive a myocardial infarction remains high. One of the most important causes explaining this situation is sudden cardiac death. Nearly half of the cardiovascular deaths in the USA each year are attributed to this unpredictable and unexpected cause. There is thus a clear medical need for therapies targeted at reducing the incidence of sudden death. Results from GISSI Prevenzione Trial have shown that omega-3 fatty acids (n-3 PUFA) added to standard therapy of patients surviving acute myocardial infarction have the ability to notably reduce sudden death (44% risk reduction, p = 0,0006). In addition, significant decline in all-cause mortality (21% risk reduction, p = 0,0064) strengthens the position of n-3 PUFA in cardiovascular prevention. Beneficial effects of n-3 PUFA are probably mediated by their antiarrhythmic, lipid lowering, antithrombotic and anti-inflammatory properties.

Keywords

omega-3 polyunsaturated fatty acids (n-3 PUFA) – sudden cardiac death – cardiovascular riskČlánok v plnom znení vo formáte PDF