0 Súčasné možnosti liečby osteoartrózy - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Súčasné možnosti liečby osteoartrózy

J. Lukáč, O. Lukáčová, J. Rovenský

Súč Klin Pr 2004; 3: 21–28

Súhrn

Osteoartróza je najčastejšie ochorenie kĺbov a chrbtice. Ide o heterológne ochorenie, ktoré môže mať rôznu príčinu, lokalizáciu, stupeň postihnutia a priebeh. Preto pred zavedením liečby je potrebné OA správne diagnostikovať, posúdiť jej príčiny, stupeň morfologických zmien, funkčného postihnutia a definovať prognostické a rizikové faktory. Liečba osteoartrózy má byť komplexná a má využívať nefarmakologické, farmakologické a prípadne i operačné postupy. Súčasťnou nefarmakologickej liečby je poučenie pacienta, režimové opatrenia, používanie ortopedických pomôcok, pravidelný liečebný telocvik a fyzikálna liečba. Farmakologická liečba využíva symptomatické lieky s rýchlym ale krátkodobým účinkom (nesteroidové antiflogistiká, analgetiká a intraartikulárne glukokortikoidy) a symptomaticky pomaly pôsobiace lieky (SYSADOA). Podľa výsledkov dlhodobých kontrolovaných štúdii majú niektoré lieky zo skupiny SYSADOA štruktúru modifikujúci účinok na kĺbovú chrupku.

Kľúčové slová

osteoartróza – režimové opatrenia – nesteroidné antiflogistiká – SYSADOA

Summary

Osteoarthrosis is the most common disease of joints and the spine. It is a heterologous disease, which can have various causes, locations, degrees of affection and courses of disease. Therefore it is necessary to properly diagnose OA, to examine its causes, degree of morphological changes, degree of functional impairment and to define prognostic and risk factors before the start of the treatment. Treatment of osteoarthrosis should be complex and should use non-pharmacological, pharmacological and optionally surgical procedures. The part of the non-pharmacological treatment is instruction to patients, regimen measures, use of orthopaedic aids, regular medical exercise and physiotherapy. The pharmacological treatment uses symptomatic drugs with rapid but short-term effect (non-steroidal anti-inflammatory drugs, analgetics and intraarticular glucocorticoids) and symptomatic slow-acting drugs (SYSADOA). The results of long-term controlled studies demonstrate that some drugs of the SYSADOA group have a structure modifying effect on joint cartilage.

Keywords

osteoarthrosis – regimen measures – non-steroidal anti-inflammatory – SYSADOAČlánok v plnom znení vo formáte PDF