0 Liečba vestibulárnej neuronitídy - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Liečba vestibulárnej neuronitídy

MUDr. Martin Šuchaň

Súč Klin Pr 2006; 3: 30–33

Súhrn

V uvedenej práci na základe opísanej kazuistiky chceme poukázať na nutnosť komplexnej liečby vestibulárnej neuronitídy. V etiológii sa najčastejšie stretávame s vírusovou infekciou a vaskulárnymi príčinami. V úvode je na mieste symptomatická liečba, ktorá zmierňuje vegetatívne príznaky. Táto však nesmie trvať dlhšiu dobu, pretože odďaľuje vznik centrálnej vestibulárnej kompenzácie. Pod pojmom vestibulárna kompenzácia rozumieme znovunavodenie tonickej rovnováhy na úrovni vestibulárnych jadier, pričom chýbajúce vestibulárne podnety sú substituované podnetmi vizuálnymi, z proprioreceptorov a receptorov periférnej citlivosti [4]. Popri kortikoidoch má významnú úlohu betahistidín, ktorý svojim účinkom umožňuje reštitúciu funkcie postihnutého labyrintu, urýchľuje vznik centrálnej vestibulárnej kompenzácie a priaznivo pôsobí aj na poruchu sluchu a tinitus. Súčasťou liečby je aj vestibulárny tréning, ktorý celý priebeh kompenzácie urýchľuje.

Kľúčové slová

vestibulárna neuronitída – betahistidín

Summary

Based on described casuistic, the paper's objective is to show the need for comprehensive treatment of vestibular neuronitis. The most common etiology is infection and vascular insufficiency. The treatment consists of symptomatic medication, corticosteroid therapy and vasodilatation. Betahistine enables restitution of vestibular function and central vestibular compensation, and helps improve cochlear dysfunction. Vestibular training accelerates central vestibular compensation.

Key words

vetibular neuronitis – betahistine
 

Článok v plnom znení vo formáte PDF