01 2014/01 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2014/01

Liečba založená na inkretínovom účinku 

MUDr. Vladimír Uličiansky

Súč Klin Pr 2014; 1: 20–26

 

Súhrn

Glukagónu podobný peptid 1 (GLP-1), je inkretínový hormón, ktorý stimuluje sekréciu inzulínu, potláča sekréciu glukagónu, spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka a znižuje chuť do jedla a príjem potravy. Inkretínová liečba je realizovaná pomocou agonistov GLP1 receptorov (GLP1 RA) alebo inhibítormi dipeptidyl peptidazy 4 (iDPP 4). Dipeptidyl peptidaza 4 je enzým, ktorý inaktivuje endogénny GLP1. Tieto látky zlepšujú glykemickú kompenzáciu znížením hladín glykémie nalačno, postprandiálnej glykémie a HbA1c s redukciou hmotnosti (GLP1 RA) alebo bez prírastku na hmotnosti (iDPP 4). Táto liečba je bezpečná s veľmi nízkym rizikom hypoglykémie, má potenciál na priaznivý vplyv na kardiovaskulárny systém a na funkciu B buniek.

Kľúčové slová

diabetes mellitus 2. typu – liečba založená na inkretínovom účinku – agonisty GLP1 receptorov – inhibítory dipeptidyl peptidazy4 – kardiovaskulárne účinky inkretínovej liečby

Summary

Treatment based on the incretin effect. Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) is an incretin hormone that stimulates insulin secretion and suppresses glucagon secretion, decelerates gastric emptying and reduces appetite and food intake. Incretin therapy is implemented with GLP-1 receptor agonists (GLP-1 RA) or with dipeptidyl peptidase-4 inhibitors (iDPP-4). Dipeptidyl peptidase-4 is an enzyme which inactivates endogenous GLP-1. These substances improve glycaemic control by reduction of fasting and postprandial glucose levels and HbA1c levels with weight loss (GLP-1 RA) or without weight gain (iDPP-4). This therapy is safe with a very low risk of hypoglycaemia and has a potentially favourable effect on the cardiovascular system and B-cell function.

Keywords

type 2 diabetes mellitus – incretin effect-based therapy – GLP-1 receptor agonists – dipeptidyl peptidase-4 inhibitors – cardiovascular effects of incretin therapy

 

Liečba založená na inkretínovom účinku je dobrým príkladom toho, ako pokroky v patofyziológii diabetes mellitus vedú k vývoju nových liečiv a k ich následnému uplatneniu v širokej klinickej praxi.

Na základe fyziologických štúdií je dokázané, že po perorálne podanej glukóze je zvýšenie inzulínovej sekrécie oveľa výraznejšie než po podaní glukózy intravenózne. Tento fenomén sa nazýva inkretínový účinok (efekt) (obr. 1).

Inkretínový účinok je sprostredkovaný glukoregulačnými hormónmi – inkretínmi, z ktorých najväčší význam majú glukózodependentný inzulinotropný polypeptid (Glucosedependent Insulinotropic Polypeptide – GIP) a glukagónu podobný peptid 1 (GlucagonLike Peptid 1 – GLP1).

GLP1 je peptid, ktorý je odštiepený z proglukagónu a je uvolňovaný Lbunkami tenkého čreva po príjme zmiešaného jedla, hlavne s obsahom sacharidov alebo tukov. Jeho najdôležitejším fyziologickým účinkom je regulácia postprandiálnej glukózovej homeostázy.

Pôsobenie GLP1 je sprostredkované pôsobením na GLP1 receptory, ktoré sú exprimované v rôznych tkanivách, ako sú pankreatické ostrovčeky, pľúca, srdce, obličky, žalúdok, mozog, endoteliálne bunky, bunky hladkého svalstva ciev a kardiomyocyty.

Účinok GLP1 zahrňuje: stimuláciu sekrécie inzulínu glukozo dependentným spôsobom, supresiu glukagónu, zníženie chuti do jedla a príjmu potravy, spomaľovanie vyprázdňovania žalúdka. Podľa experimentálnych štúdií GLP1 vedie k zvýšeniu masy B buniček stimuláciou rastu a diferenciácie prekurzorových buniek na B bunky a inhibíciou apoptózy B buniek [2,3].

Receptory pre GLP1 sa nachádzajú aj v srdci. U zvierat expozícia GLP1 znižovala veľkosť myokardiálnej nekrózy pri indukovanom infarkte myokardu. Pri dilatačnej kardiomyopatii GLP1 zvyšoval vychytávanie glukózy a zlepšoval funkciu ľavej komory. V experimentálnych štúdiách GLP1 zlepšoval endoteliálnu dysfunkciu. Niektoré štúdie u ľudí zistili po podaní GLP1 zlepšenie prežívania myokardiálnych buniek počas ischémie a tiež zlepšenie funkcie ľavej komory u pacientov so srdcovým zlyhávaním. Sedemdesiatdvahodinová infúzia GLP1 po akútnom infarktemyokardu komplikovanom ťažkou systolickou dysfunkciou a úspešnej angioplatike zlepšila regionálnu aj celkovú funkciu myokardu [4–6].

Biologický polčas GLP1 je 1–2 minúty. V organizme sa GLP1 rýchlo inaktivuje enzýmom dipeptidylpeptidázou 4 (DPP 4). DPP4 je aminopeptidáza odštepujúca dipeptidy z N konca peptidov a proteínov, čím inaktivuje okrem inkretínov aj viacero ďalších peptidov a proteínov.

Intravenózna aplikácia GLP1 normalizuje hladiny glykémie u väčšiny pacientov s diabetes mellitus 2. typu (DM2). GLP1 podávaný kontinuálnou subkutánnou infúziou znižuje hladiny glykovaného hemoglobínu HbA1c [3].

Inkretíny sú u pacientov s DM2 zodpovedné len za 30 % postprandiálnej inzulínovém odpovede. Plazmatické koncentrácie GLP1 sa vo všeobecnosti nelíšia u ľudí s normálnou glukózovou toleranciou, poruchou glukózovej tolerancie (PGT) alebo pri DM2. Odpoveď B buniek pankreasu na príjem jedla je však pri PGT a DM2 znížená. Tento fakt bol dokázaný po intravenóznom podaní GLP1 za kontrolovaných klinických podmienok [7].

Zlepšenie glukózového metabolizmu v dôsledku multifaktoriálneho účinku GLP1 viedlo k vývoju nových liekov:

a) Agonisty GLP1 receptorov (GLP1 RA), ktoré napodobňujú účinok GLP1 (inkretínové mimetiká) a sú rezistentné na degradáciu DPP 4. GLP1 RA sa viažu na receptory GLP1 a spôsobujú ich aktiváciu.

b) Inhibítory dipeptidylpeptidazy 4 (iDDP4) vedú k zabráneniu enzymatickém degradácie endogénneho GLP1 pôsobením DPP 4 (obr. 2). Vplyvom iDPP 4 dochádza ku zvýšeniu hladín endogénneho GLP1 vo fyziologickom rozmedzí. Účinok iDPP 4 je tiež sprostredkovaný cez GLP1 receptor. Plnohodnotný efekt iDPP 4 je viazaný na prítomnosť dostatočnej sekrécie vlastného GLP1.Okrem toho iDPP 4 zvyšujú hladiny ďalších peptidov, ktoré môžu mať vazoaktívny a pravdepodobne aj kardiálny účinok: natriuretický peptid B (BNP), neuropeptid Y, peptid YY, chemokín SDF 1a (stromal cell derived faktor 1a) [8,9]. Porovnanie účinku GLP1, agonistov GLP1 receptorov a inhibítorov DPP4 je v tab. 1. V klinických štúdiách s GLP1 RA došlo k poklesu HbA1c o 1– 2 % DCCT a k poklesu telesnej hmotnosti (2–5 kg). Pri podávaní iDPP 4 bolo zníženie HbA1c v rozsahu 0,5– 1,0 % DCCT, pričom nebol pozorovaný prírastok na hmotnosti [2].

Ad a) Agonisty GLP1 receptorov (GLP1 RA) sa rozdeľujú do dvoch základných skupín [11–16]: a) látky na báze exendinu4 (exenatid, exenatid s predĺženým uvoľňovaním, lixisenatid), b) látky na báze GLP1 (liraglutid).

GLP1 RA sa podávajú subkutánne, stimulujú pankreatickú sekréciu inzulínu v závislosti od glukózy, potláčajú neprimerane zvýšenú sekréciu glukagónu, spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka a potláčajú chuť do jedla. Vedú k redukcii telesnej hmotnosti. Medzi nežiaduce účinky patrí mierna až stredne závažná nauzea, ktorá postupne ustupuje v priebehu liečby. Liečba agonistom GLP1 receptorov má nízky výskyt hypoglykémie a okrem účinku na glykemickú kompenzáciu (zníženie glykémie nalačno a hlavne postprandiálnej glykémie), má potenciálny účinok na masu B buniček pankreasu.

Exenatid je syntetická verzia exendinu4, ktorý bol izolovaný zo slín kôrnatca jedovatého (Heloderma suspectum). Exenatid sa skladá z 39 aminokyselín, je z 53 % homológny s natívnym GLP1, je rezistentný voči štiepeniu enzýmom DPP 4. Biologický polčas exenatidu je 2,4 hod. Zaraďuje sa medzi krátkodobo pôsobiace GLP1 RA. S exenatidom boli vykonané tri základné registračné štúdie tretej fázy a niekoľko randomizovaných multicentrických štúdií, ktoré používali ako komparátor placebo, orálne antidiabetiká alebo inzulín.

Exenatid s postupným uvoľňovaním (exenatid QW) patrí medzi dlhodobo pôsobiace GLP1 RA. Ide o jediný GLP1 RA v klinickej praxi, ktorý sa aplikuje jedenkrát týždenne („once weekly“). Exenatid QW bol sledovaný v programe šiestich randomizovaných klinických štúdií DURATION. Ako komparátor bola použitá jednak krátko účinkujúca forma exenatidu, ale aj sitagliptín, pioglitazón, inzulín glargín a liraglutid.

Liraglutid je dlhodobo pôsobiaci GLP1 RA, ktorý je z 97 % homológny s natívnym GLP1. Klinický program LEAD podrobne hodnotil účinnosť a bezpečnost liečby liraglutidom u DM2 v monoterapii a v prídavnej liečbe k rôznym OAD. Komparátorom bolo placebo alebo metformín, glimepirid, roziglitazón, inzulín glargín a exenatid.

Lixisenatid je krátkodobo pôsobiaci GLP1 RA na báze exendinu 4. Účinnost a bezpečnosť lixisenatidu v liečbe pacientov s DM2 bola sledovaná v programe štúdií GetGoal. V týchto štúdiách bol lixisenatid podávaný v monoterapii alebo v kombinácii s metformínom, sulfonylureou alebo s pioglitazónom. V samostatnej štúdii bola hodnotená kombinácia lixisenatidu s bazálnym inzulínom.

Na základe podkladov z klinických štúdií boli schválené Európskou liekovou agentúrou (EMA) indikácie a kombinácie GLP1 RA s inými antidiabetikami (tab. 2).

Pridanie agonistov GLP1 receptorov k predchádzajúcej liečbe prichádza do úvahy hlavne u pacientov DM2 a s obezitou, u ktorých je dôležitým liečebným cieľom pokles hmotnosti. Tieto látky sú účinné aj pri vyšších hodnotách HbA1c. Kombinácia metformín + atomista GLP1 receptorov môže byť alternativou kombinácie metformínu so SU derivátom, či tiazolidíndiónom. Kombinácia metformín + agonista GLP1 receptorov môže byť uprednostnená pred kombináciou metformín + inzulín, ak je obava z priberania na hmotnosti pri liečbe inzulínom.

K najnovším terapeutickým trendom patrí kombinácia agonistov GLP1 receptorov a bazálneho inzulínu. Medzi preferované indikácie patrí, okrem vplyvu na HbA1c a glykémiu nalačno, hlavne ovplyvnenie postprandiálnej glykémie.

Ad b) Inhibítory dipeptidyl peptidázy 4 (iDPP4) predstavujú skupinu liekov, medzi ktoré patria sitagliptín, vilagliptín, linagliptín, saxagliptín a alogliptín.

Podanie iDPP 4 vedie k zvýšenej odpovedi sekrécie inzulínu na glukózový podnet a k zníženiu hladín glukagónu. V dôsledku týchto faktorov dochádza k zníženiu výkyvov glykémie po perorálním príjme glukózy alebo jedla a tiež k zníženiu glykémie nalačno. Inhibítory DPP4 nevyvolávajú hypoglykémiu a sú hmotnostne neutrálne. Majú nízky výskyt nežiaducich účinkov [2,10,17].

Inhibítory DPP 4 sa líšia v chemickej štruktúre, selektivite in vitro, v spôsobe metabolizmu, v spôsobe eliminácie (renálna a hepatálna), v preklinickej toxicite, v terapeutickej dávke, vo frekvencii podávania a v použití u subpopulácií pacientov (pacienti s porušenou renálnou, či hepatálnou funkciou). Podobnosti iDPP 4 sú v účinnosti na zníženie HbA1c, v znášanlivosti a bezpečnosti [9].

EMA schválila použitie iDPP 4 v monoterapii pre sitagliptín, vildagliptín, linagliptín a saxagliptín.

V dvojkombinácii s metformínom, sulfonylureou alebo tiazolidíndiónom sa môže používať sitagliptín, vildagliptín, saxagliptín a alogliptín. Linagliptín má schválenú dvojkombináciu len s metformínom. V trojkombinácii s metformínom a sulfonylureou je možné podávanie všetkých iDPP 4. Trojkombináciu s metformínom a tiazolidíndiónom má schválenú sitagliptín a alogliptín. Do kombinovanej terapie s inzulínom (s metformínom alebo bez neho) sú v súčasnosti schválené všetky iDPP4.

Vo fixnej kombinácii liečiv s metformínom sú EMA schválené všetky iDPP 4. Alogliptín má schválenú fixnú kombináciu s pioglitazónom [17].