2 2012/2 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2012/2

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME) udeľuje až 2 kredity za jeden test.

Trvanie vzdelávacej aktivity „autodidaktický test“:

• Testy distribuované prostredníctvom časopisu Súčasná klinická prax 2012/2 (ISSN 1214-7036) možno riešiť od 12. septembra do 23. novembra 2012.

• Certifikáty s udeleným počtom kreditov budú riešiteľom zaslané do 22. februára 2013.

Ohodnotenie testu:

• 80% – 100% úspešnosť riešenia ...................... 2 kredity

• 60% – 79% úspešnosť riešenia ........................ 1 kredit

• menej ako 60% úspešnosť ................................ 0 kreditov

 

Testové otázky k článkom zverejneným v časopise:

SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX 2012/2

Označte správnu odpoveď/správne odpovede

 

1. Na vzniku diabetickej neuropatie sa podieľajú hlavne:

a) metabolické abnormality (polyolový mechanizmus, oxidačný stres a pokročilá glykácia)

b) funkčné abnormality (znížené nervové vedenie vzruchov, obmedzenie krvného prietoku)

c) štruktúrne abnormality (axónová degenerácia, demyelinizácia vláken a neuronálna apoptóza

d) a – c

 

2. Nahromadenie neskorých produktov neenzymatickej glykácie (AGEs) v cievnej stene spôsobuje:

a) zhrubnutie cievnej steny, ischémiu a oklúzie

b) poškodeníe myelínu a segmentálnu demyelinizáciu axónov

c) a + b

d) zlepšenie trofiky periférneho neurónu

 

3. Benfotiamín na rozdiel od vo vode rozpustnému vitamínu B1 (tiamínu hydrochloridu):

a) je syntetický v tukoch rozpustný derivát

b) dosahuje 5× vyššie maximálne plazmatické hladiny

c) má 3,6× vyššiu biologická dostupnosť

d) sa dobre vstrebáva aj pri vyšších dávkach

e) o 10 – 40 % lepšie sa inkorporuje aj do iných orgánov, ako sú pečeň a obličky

f) a – e

 

4. Pod glukotoxicitou sa rozumie:

a) poškodenie tkanív v dôsledku hyperglykémie

b) zlyhávanie prirodzeného cyklu metabolizmu glukózy

c) aktivácia nežiaducich alternatívnych ciest glukózového metabolizmu v dôsledku akumulácie toxických medziproduktov

d) a – c

 

5. Zvýšením aktivity transketolázy benfotiamín zamedzuje neželanej nadmernej metabolizácii glukózy a tvorby toxických medziproduktov prostredníctvom inhibície:

a) hexozamínovej dráhy

b) dráhy tvorby neskorých produktov neenzymatickej glykácie (AGEs)

c) dráhy aktivácie proteínkinázy C (PKC)

d) polyolovej dráhy

e) a – d

 

6. Vysoké terapeutické dávky vitamínu B1 alebo benfotiamínu (300 mg/deň) dokázali v klinických štúdiách:

a) zmierniť klinické prejavy a zlepšiť elektromyografické nálezy u pacientov s diabetickou polyneuropatiou

b) zmierniť, resp. navodiť regresiu mikroalbuminúrie u pacientov s incipientnou diabetickou neuropatiou

c) a + b

 

7. Magnézium je esenciálne pre:

a) energetický metabolizmus (vrátane Mg-ATP-ázovej aktivity a oxidačnej fosforylácie)

b) minerálovú homeostázu (vrátane kalciového metabolizmu)

c) neuromuskulárnu funkciu

d) endokrinnú funkciu

e) a – d

 

8. Na hypomagneziémiu musíme vždy myslieť u pacientov:

a) s refrakternou hypokalciémiou a hypokaliémiou

b) s abúzom alkoholu

c) s chronickou diuretickou liečbou (u tiazidových a u kľučkových diuretík)

d) liečených digoxínom

e) liečených aminoglykozidovými antibiotikami a amfotericínom B

f) liečených cisplatinou a cyklosporínom

g) a – f

 

9. Priaznivý účinok suplementácie magnézia na patogenézu i klinické výstupy bol preukázaný v randomizovaných klinických štúdiách u pacientov:

a) s koronárnou chorobou srdca, s akútnym infarktom myokardu a s kongestívnym zlyhaním srdca

b) so srdcovými arytmiami

c) s hypertenziou

d) s ischemickeou náhlou cievnou mozgovou príhodou (NCMP)

e) s migrénou

f) v prevencii vzniku diabetes mellitus 2. typu a v zlepšení inzulínovej senzitivity

g) s pre-eklampsiou s efektívnou zábranou vzniku eklampsie

h) s idiopatickými kalcium-oxalátovými obličkovými kameňmi

ch) a – h

 

10. Magnézium orotát obsahuje okrem magnézia ako druhú aktívnu zložku kyselinu orotovú, ktorá je:

a) kľúčovým sprostredkovateľom pri biosyntéze pyridínov

b) zvyšuje dostupnosť nukleozidov potrebných pre tvorbu ATP v myokarde

c) zlepšuje energetický status a kontraktilitu myokardu

d) a – c

 

11. Význam vitamínu C v liečbe sideropenickej anémie je v tom, že:

a) odstraňuje železitú chuť v ústach

b) zabezpečuje funkčnosť red-ox systémov na úrovni kartáčikovitého lemu enterocytu, ktorý redukuje Fe3+ na Fe2+

c) pri zachovaní molárneho pomeru vitamínu C a železa 3 : 1 na úrovni enterocytu môže zvýšiť vstrebávanie železa až o 1/3

d) zvyšuje mobilizáciu a utilizáciu depotného železa v organizme aj pri iných patologických stavoch spojených s hypochrómnou anémiou

e) b – d

 

12. Ischemickú chorobu srdca spôsobuje/spôsobujú:

a) hypoperfúzia myokardu pri artériovej hypotenzii

b) anemický syndróm

c) iba ateroskleróza

d) všetky stenotizujúco-obliterujúce choroby artérií

 

13. Koľko štádií má klinická klasifikácia komplexnej CEAP diagnózy:

a) C1 až C3

b) C1 až C4

c) C0 až C3

d) C0 až C4

 

14. Koľko cievnych chorôb môže spôsobiť kardiovaskulárnu artériovú chorobu (ischemickú chorobu srdca):

a) 1

b) 10

c) 15

d) ≥ 19

 

15. Simultánny výskyt kardiovaskulárnej, cerebrovaskulárnej, renovaskulárnej a extremitovaskulárnej artériovej choroby má správne pomenovanie:

a) polyvaskulárna choroba

b) multivaskulárna choroba

c) multiorgánovovaskulárna choroba

d) kombinovaná vaskulárna choroba

 

16. Kardiovaskulárna artériová choroba na podklade aterosklerózy, arteriolosklerózy a diabetickej mikroangiopatie má správne pomenovanie:

a) kardiopolyvaskulárna choroba

b) kombinovaná kardiovaskulárna choroba

c) komplexná kardiovaskulárna choroba

d) zmiešaná kardiovaskulárna choroba

 

17. K nebolestivým chronickým formám kardiovaskulárnej artériovej choroby patrí:

a) dekubitálna a variantná angína pektoris

b) Prinzmetalova angína pektoris

c) koronárny syndróm X

d) asymptomatická, symptomatická a dysrytmická forma

 

18. Ischémia je:

a) cirkulačná hypoxia

b) vaskulárna hypoxia

c) anemická hypoxia

d) histotoxická hypoxia

 

19. Koľko stupňov stabilnej angíny pektoris rozoznávame podľa Kanadskej kardiovaskulárnej spoločnosti (CCA):

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

 

20. Koľko je základných foriem chronickej kardiovaskulárnej artériovej choroby:

a) 3

b) 5

c) 7

d) 10

 

21. Ktorý liek nepatrí medzi antiangínové, antiischemické lieky:

a) betaxolol

b) digoxín

c) perindopril

d) amlodipín

 

22. Vznik prípadov nového diabetes mellitus pri liečbe statínmi:

a) závisí od použitej dávky statínu

b) nezávisí od použitej dávky statínu

c) nedochádza ku zvýšeniu prípadov diabetes mellitus

d) dochádza ku zníženiu prípadov diabetes mellitus

 

23. Liečba statínmi a výskyt karcinómu:

a) zvyšuje výskyt karcinómu

b) nezvyšuje výskyt karcinómu

c) vplyv nie je známy

d) nie sú údaje

 

24. Aterogénnu dyslipidémiu u pacientov s diabetes mellitus, charakterizovanú zvýšenou hladinou triacylglycerolov a zníženou hladinou HLD cholesterolu najoptimálnejšie ovplyvňuje liečba:

a) intenzifikovanou liečbou statínom s vysokými dávkami statínu

b) kombinovanou hypolipidemickou liečbou statín v nižšej dávke + fibrát

c) nie je možné ju ovplyvniť

d) nie sú údaje

 

25. U pacientov s chronickým obličkovým ochorením sa ukázala byť prínosná na zníženie ich kardio-vaskulárneho rizika hypolipidemická liečba:

a) statínom

b) fibrátom

c) kombinovaná liečba statín + ezetimib

d) kombinovaná liečba statín + niacín