1 2012/1 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2012/1

GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST s akreditáciou SACCME

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME) udeľuje až 2 kredity za jeden test.
Trvanie vzdelávacej aktivity „autodidaktický test“:

Ohodnotenie testu:

Testové otázky k článkom zverejneným v časopise: SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX 2012/1

Označte správnu odpoveď/správne odpovede v návratke, ktorú ste obdržali vo fyzickej podobe vloženů v časopise!

1. Riziko artériovej tromboembólie (ATE) pri fibrilácii predsiení určujeme:
a) angiohemostáziologickým vyšetrením
b) skórovacím systémom CHA(2)DS(2)-VASc
c) skórovacím systémom HAS-BLED
d) skórovacím systémom TROMBOEMBOLIC

2. Riziko krvácania pri manažmente fibrilácie predsiení určujeme:
a) skórovací systémom HAS-BLED
b) skórovacím systémom CHA(2)DS(2)-VASc
c) angiohemostáziologickým vyšetrením
d) skórovacím systémom HEMORHAGIC

3. Výhodou liečby nanofibrátom je:
a) možnosť vziať liečivo bez ohľadu na príjem jedla
b) nižšia dávka fibrátu
c) žiadne z uvedených
d) a + b

4. Nanofibrát je možné použiť v liečbe ako:
a) monoterapiu
b) v kombinovanej liečbe
c) a + b
d) žiadne z uvedených

5. Pri transplantácii obličiek ide o:
a) alotransplantáciu
b) xenotransplantáciu
c) a + b
d) žiadnu z uvedených

6. Najzávažnejším problémom transplantácie obličky je:
a) rejekcia
b) akútny infarkt myokardu
c) akútne renálne zlyhanie
d) akútne respiračné zlyhanie

7. Tiamín ako kofaktor transketolázy aktivuje pentózofosfátovú cestu, čím:
a) sa mení glyceraldehyd-3-fosfát (GA-3P) a fruktózo-6-fosfát (F-6P)
na pentózo-5-fosfát a ďalšie cukry
b) sa zvyšuje oxidačný stres
d) sa znižuje množstvo tých medziproduktov glykolýzy (GA-3P, F-6P), ktoré aktivujú kľúčové patogenetické cesty zodpovedné za neskoré komplikácie diabetu
d) a + c

8. Benfotiamín (S-benzoyltiamin-O-monofosfát):
a) je syntetický, v tukoch rozpustný derivát vitamínu B1 zo skupiny „allitiamínov“
b) na rozdiel od tiamínu má otvorený tiazolový kruh, vďaka čomu sa benfotiamín rozpúšťa v tukoch
c) je biologicky dostupnejší a fyziologicky aktívnejší než klasický tiamín
d) a +b + c
e) a + c

9. V porovnaní s vo vode rozpustnými formami tiamínu, benfotiamín:
a) dosahuje približne 5krát vyššie maximálne plazmatické koncentrácie
b) má 3,6krát vyššiu biologickú dostupnosť
c) sa dobre vstrebáva aj pri vysokých dávkach, kým u solí vo vode rozpustného tiamínu pri vyššom dávkovaní dochádza k poklesu ich absorpcie
d) všetky z uvedených

10. U pacientov s akútnym lumbo-ischialgickým syndrómom pridanie fixnej kombinácie vitamínov B1 + B6 + B12 v terapeutických dávkach k maximálnej terapeutickej dávke diklofenaku:
a) skracuje celkovú dobu liečby
b) zmierňuje intenzitu bolesti
c) zvyšuje gastrointestinálnu a kardiovaskulárnu bezpečnosť liečby neselektívnymi nesteroidnými protizápalovými liekmi skrátením doby potrebnej expozície
d) a + b + c

11. V porovnaní s vo vode rozpustnými formami tiamínu, vysoká biologická dostupnosť benfotiamínu zabezpečuje jeho:
a) 5krát vyššiu dostupnosť vo svaloch
b) 25krát vyššiu dostupnosť v nervovom systéme
c) o 10 – 40 % vyššiu dostupnosť pre tkanivo pečene a obličiek
d) všetky z uvedených

12. Biologickú dostupnosť dvojmocného železa na úrovni enterocytu zvyšuje úmerne na dávke:
a) vitamín B1
b) vitamín C
c) kyselina listová
d) vitamín B12

13. Medzi „krátkoreťazcové“ deriváty sulfonylurey bez benzamidovej skupiny používané ako sekretagogá inzulínu, nepatria:
a) gliklazid
b) glibenklamid
c) glimepirid
d) gliquidon
e) b + c + d
f) a + b + c

14. Benzamidová skupina „dlhoreťazcových“ derivátov sulfonylurey umožňuje:
a) selektivitu väzbyna SUR1 buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu
b) väzbu na pankreatický SUR1 receptor
c) väzbu na kardiomyocytový SUR2A receptor
d) väzbu na SUR2B receptor svaloviny ciev
e) b + c + d
f) a + b + c + d

15. Hoci v humánnych štúdiách neexistuje priame porovnávanie glykémiu znižujúceho účinku súčasne všetkých derivátov sulfonylurey:
a) v experimentálnych podmienkach bolo poradie účinnosti stanovené ako: glibenklamid > gliklazid > glipizid > glimepirid
b) najnižší výskyt hypoglykémii bol pozorovaný u gliklazidu
c) glimepirid dokázal najdlhšie oddialiť potrebu inzulínoterapie u diabetika 2. typu
d) gliklazid dokázal najdlhšie oddialiť potrebu inzulínoterapie u diabetika 2. typu
e) a +b + c
f) a + b + d

16. V meta-analýze súboru viac ako 107 000 diabetikov bez manifestnej ischemickej choroby srdca, ako aj diabetikov s prekonaným akútnym infarktom myokardu, porovnávajúcej bezpečnosť liečby metformínom s derivátmi sulfonylurey, sa z hľadiska rizika výskytu kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych príhod a vplyvu na celkovú a kardiovaskulárnu mortalitu, ako najbezpečnejší ukázali byť:
a) metformín
b) glibenklamid
c) gliklazid
d) glipizid
e) glimepirid
f) a + c
g) a + b
h) a + e

17. Antiaterogénne pôsobenie HDL častíc zahŕňa:
a) reverzný transport cholesterolu
b) zníženie expresie väzbových molekúl endotelom
c) inhibícia oxidácie LDL
d) možný priamy antitrombotický účinok

18. Aterogénny index plazmy:
a) na jeho výpočet postačuje poznať koncentráciu LDL a HDL
b) na jeho výpočet postačuje poznať koncentráciu TAG a LDL
c) na jeho výpočet postačuje poznať koncentráciu TAG a HDL
d) koreluje s hladinou aterogénnych malých denzných LDL častíc

19. Nanofibrát obsahuje v nanoforme:
a) 145 mg fenofibrátu
b) 160 mg fenofibrátu
c) 215 mg fenofibrátu
d) 267 mg fenofibrátu

20. Koľko typov fibrilácie predsiení klinicky rozlišujeme:
a) päť
b) tri
c) šesť
d) nie je možné určiť