0 QT interval u pacientov s diabetes mellitus použiteľný parameter EKG? - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

QT interval u pacientov s diabetes mellitus použiteľný parameter EKG?

MUDr. Ľubomír Fľak, doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.

 

Súč Klin Pr 2006; 1: 26–29

Súhrn

Predlženie QT intervalu a zvýšenie disperzie QT intervalu môže byť spôsobené rôznymi faktormi, či už vrodenými, alebo získanými. Jedným z týchto faktorov je aj diabetes mellitus. Zistilo sa, že oproti osobám bez diabetu je QT interval u diabetikov predlžený a výraznejšie predĺženie je v prítomnosti diabetickej autonómnej neuropatie. Podobné zistenia boli aj pri disperzii QT intervalu. V niektorých prácach sa uvádza, že predĺženie QT intervalu a zvýšenie QT disperzie sú prediktormi zvýšeného rizika úmrtia u diabetikov 1. i 2. typu. Napriek kontroverzným názorom na význam merania QT intervalu a na nejednotnú metodiku samotného merania a určenia horných hraníc QT intervalu môže byť tento parameter EKG jednoduchou metódou na stratifikáciu rizika u pacientov s diabetes mellitus.

Kľúčové slová

QT interval – diabetes mellitus – autonómna neuropatia – náhla srdcová smrť

Summary

QT interval prolongation and increased dispersion of QT interval can be caused by several different factors, either congenital or acquired. One of these causes is diabetes mellitus. It has been shown that QT interval is prolonged in diabetic patients compared to subjects without diabetes, and this prolongation is more expressed in the presence of diabetic autonomic neuropathy. Similar findings have been recognized for QT interval dispersion. Some authors have stated that QT interval prolongation and increased dispersion of QT interval are predictors of an increased risk of sudden cardiac death in type 1 and type 2 diabetic patients. Despite the controversy about the meaning and utility of QT interval measurement, and despite not precisely standardized measurement, correction and normal range of QT interval, this parameter of ECG can be used as a simple method for stratification of the risk of diabetic patients.

Keywords

QT interval – diabetes mellitus – autonomic neuropathy – sudden cardiac death
 

Článok v plnom znení vo formáte PDF