01 2013/01 - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

2013/01

Salinické laxatíva a ich využitie v súčasnej klinickej praxi

MUDr. Peter Minárik
PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

Súč Klin Pr 2013; 1: 30–39

Súhrn

Obstipácia je jednou z najčastejších gastrointestinálnych príznakov, neraz s chronickým priebehom. Úporná zápcha s vleklým priebehom môže byť pre pacienta vysiľujúcim prejavom, ktorý významne zhoršuje kvalitu jeho života. Liečba zápchy by mala byť individuálna a zameraná na vyvolávajúcu/e príčinu/y. Zápcha nemusí byť vždy iba banálnym prejavom nevhodného životného štýlu, ale môže byť aj sprievodným príznakom závažného ochorenia tráviaceho systému, alebo prejavom choroby vzdialených (nie zažívacích) orgánov, alebo vedľajším nežiaducim účinkom viacerých liekov. U pacienta, ktorý sa sťažuje na zápchu, treba preto zvážiť potrebu dôkladného vy šet renia, a to najmä vtedy, keď sú prítomné alarmujúce príznaky. Pri liečbe chronickej primárnej zápchy treba predovšetkým využiť všetky dostupné nefarmakologické postupy (vláknina v strave, vláknina v doplnkoch výživy, prebiotiká, probiotiká, pitný režim, pohybová aktivita a cvičenie, nácvik pravidelnej defekácie). U mnohých pacientov však bude potrebné krátkodobé alebo dlhodobé podávanie laxatív. Z orálne aplikovaných laxatív uprednostňujeme osmotické a salinické laxatíva pred kontaktnými – dráždivými laxatívmi. Laxatíva sú jednými z najviac užívaných liekov vôbec. Väčšinou sú dostupné pre pacientov bez lekárskeho predpisu. Pacienti by mali byť jednoduchou formou poučení nielen o mechanizme účinku jednotlivých laxatív, ale aj o ich bezpečnosti a rizikách, najmä pri ich dlhodobom užívaní. Salinické laxatíva na báze magnézia (magnézium hydrát, magnézium sulfát, magnézium citrát) sa používajú dlhé roky pri liečbe chronickej zápchy, ako aj pri príprave hrubého čreva pred vyšetrením (kolonoskopia, irigografia, CT kolonografia) a pred chirurgickým zákrokom. Pri dodržaní indikácií a kontraindikácií a aplikácii obvyklej odporúčanej dávky sú salinické laxatíva (magnéziové soli) vysoko účinné a bezpečné. Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť najmä u pacientov s poruchami obličkových funkcií, srdcovým zlyhávaním, starších pacientov (geriatria) a malých detí. U týchto pacientov sa preto uprednostňujú iné druhy laxatív, a to aj pri zápche, ako aj pri očistnej príprave čreva pred vyšetrením.

Kľúčové slová

obstipácia – laxatíva – očistná príprava hrubého čreva – salinické laxatíva – magnézium sulfát

Summary

Saline laxatives and their application in the current clinical practice. Constipation is one of the most frequent gastrointestinal symptoms, often with a chronic course. Persistent constipation with prolonged duration can be a debilitating symptom for the patient and it can alter his/her quality of life. The treatment of constipation should be individually managed and focused on its underlying cause. Constipation may not simply be a sign of an unhealthy lifestyle. It can be an accompanying symptom of a severe gastrointestinal illness or it may be a sign of a disease affecting organs other than the GI tract. It can also be a side effect of various drugs. In a patient suffering from constipation, a rigorous examination must therefore be considered. This is particularly true in the case of patients with extreme symptoms. In the treatment of chronic primary constipation, all available non-pharmacological approaches must be used (dietary fibre, fibre in dietary supplements, prebiotics, probiotics, fluid intake, physical activity and exercise, education in regular defecation). In a lot of patients, a short-term or long-term administration of laxatives is necessary. Oral laxatives, osmotic and saline laxatives should be preferred to contact laxatives, which are stimulating. Laxatives are one of the most frequently used drugs. They are most often available for patients without medical prescription. Patients should be clearly instructed not only about the mechanism of action of different laxative types, but also about their safety and risks, especially in case of long-term administration. The saline magnesium-based laxatives (magnesium hydrate, magnesium sulphate, magnesium citrate) have been used for many years in the treatment of chronic constipation, and also in bowel preparation prior to different types of examination (colonoscopy, irigography, CT colonography), and also prior to bowel surgical interventions. If adhering to medical indications and contraindications, and if respecting the recommended daily dose, the saline laxatives (magnesium salts) are highly effective and safe. Side effects may occur in patients with renal impairment, congestive heart failure, in elderly patients (geriatric patients) and in infants. In these patients, other types of laxatives are preferred when treating constipation or in bowel preparation prior to examination.

Keywords

constipation – laxatives – colonic cleansing lavage – saline laxatives – magnesium sulphate

 

ÚVOD

OBSTIPÁCIA patrí medzi najčastejšie gastrointestinálne poruchy a postihuje až 28 % jedincov západnej civilizácie. Epidemiologické údaje naznačujú, že obstipácia je častejšia u starších jedincov, detí, žien a u ľudí inej ako bielej pleti [1]. Chronická obstipácia je bežná u seniorov 65- a viac ročných a vyskytuje sa 2-krát častejšie u žien ako u mužov, a to vo všetkých vekových kategóriách [2]. U niektorých ľudí sa zápcha objavuje skôr epizodicky, často však má vleklý priebeh. Mnohí ľudia s prostou zápchou sa liečia sami bez návštevy a konzultácie lekára. Naopak je iba málo takých, ktorí s príznakmi chronickej obstipácie vyhľadajú lekárske vyšetrenie a liečbu. Navyše pacienti, ktorí navštívia lekára, sú často nesprávne liečení. Zápcha predstavuje významnú ekonomickú záťaž, a to prostredníctvom priamych nákladov (zdravotná starostlivosť), ako aj nepriamych nákladov (absencia v práci) [3]. Je preto dôležité, aby sa zásadám správnej diagnostiky a liečby zápchy zo strany lekárskej verejnosti venovala dostatočná pozornosť. Môže sa tak predísť nesprávnym postupom, predovšetkým nadmernému užívaniu dráždivých laxatív.

Kolonoskopia sa dnes pokladá za štandardnú vyšetrovaciu metódu hrubého čreva. Diagnostická presnosť a bezpečnosť pri kolonoskopických liečebných výkonoch závisí od kvality očistnej prípravy hrubého čreva. Ideálny prípravok by mal byť schopný rýchlo a spoľahlivo vyprázdniť hrubé črevo a zbaviť ho od všetkej stolice bez hrubých histologických zmien kolonickej mukózy. Navyše by nemal byť pre pacienta príčinou dyskomfortu, nemal by viesť k zmenám rovnováhy elektrolytov a mal by byť lacný a dostupný [4].

Salinické laxatíva zohrali vo vývoji dia gnostických a liečebných postupov významnú úlohu pri liečbe obstipácie a uplatnili sa takisto aj pri príprave čreva na endoskopické i ďalšie vyšetrovacie metódy kolónu. Ich použitie je aktuálne dodnes.

 ...

MUDr. Peter Minárik

Gastroenterologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava
ONLIFE – Poradňa pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl
drminarik@onlife.sk

...

Celý článok naleznete v PDF