0 Patofyziológia hypertenzie a mechanizmy vzostupu tlaku krvi u starších - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Patofyziológia hypertenzie a mechanizmy vzostupu tlaku krvi u starších

doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc.

Súč Klin Pr 2006; 3: 10–15


Súhrn

V priebehu fyziologického starnutia sa v obehovom systéme objavujú niektoré významné zmeny, ktoré majú svoje klinické dôsledky. Obvyklou formou hypertenzie u starších pacientov je izolovaná systolická hypertenzia na podklade straty distenzibility a elasticity vo veľkých kapacitných cievach v dôsledku aterosklerózy (hlavný mechanizmus). Dôležitými mechanizmami sú endoteliálna dysfunkcia, stav renínového systému a zvýšená citlivosť na sodík. Zvýšenie systolického tlaku krvi je potentným indikátorom rizík aterosklerotických vaskulárnych ochorení.

Kľúčové slová

zmeny v obehovom systéme – fyziologické starnutie – patofyziológia hypertenzie – mechanizmy vzostupu tlaku krvi – endoteliálna dysfunkcia – renín u starších – sodíková senzitivita – prognóza

Summary

During physiological ageing, some significant changes in circulation appear which involve clinical consequences. Isolated systolic hypertension resulting from decreasing distensibility and elasticity of the large capacity arteries due to atherosclerosis (which is the primary mechanism) is the usual form of hypertension in elderly patients. Endothelial dysfunction, the status of rennin system and higher salt sensitivity are additional important mechanisms. Systolic blood pressure elevation is a potent indicator of risks evolving from atherosclerotic vascular diseases.

Keywords

changes in circulation – physiological ageing – pathophysiology of hypertension – blood pressure increase mechanisms – endothelial dysfunction – renin in elderly – natrium sensitivity – prognosis

 

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF