0 Prínos domáceho merania tlaku krvi v starostlivosti o chorých s artériovou hypertenziou - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Prínos domáceho merania tlaku krvi v starostlivosti o chorých s artériovou hypertenziou

prim. MUDr. Peter Jonáš, MUDr. Katarína Straková, MUDr. Denisa Čelovská, MUDr. Kristián Bucsay

Súč Klin Pr 2006; 2: 34–38


Súhrn

Artériová hypertenzia (AH) predstavuje závažné riziko kardiovaskulárnych a ostatných orgánových komplikácií s rizikom úmrtia, trvalej invalidizácie alebo zhoršenia kvality života. I keď AH sa relatívne ľahko diagnostikuje a účinné lieky sú široko dostupné, stále pretrváva veľmi nízka úspešnosť dosiahnutia trvalých cieľových hodnôt tlaku krvi (TK). Jednou z ciest je získanie relevantných údajov o hodnote TK v bežnom dennom režime chorého. Za najvhodnejšiu, najprístupnejšiu, ale i najlacnejšiu cestu sa dnes považuje domáce meranie TK (DMTK).

Kľúčové slová

artériová hypertenzia – meranie tlaku krvi – kardiovaskulárne choroby

Summary

Arterial hypertension (AH) represents serious risk of cardiovascular and other organ complications involving the risk of death, permanent disability or impaired quality of life. Even though AH can be relatively easily diagnosed and efficient medication is widely available, the success score for reaching sustained target blood pressure (BP) levels continues very low. One of the ways to approach the issue is obtaining relevant BP data based on casual daily activity of the patient. Home blood pressure measurement is considered the best, most accessible and cheapest way to do this today.

Keywords

arterial hypertension – blood pressure measurement – cardiovascular diseases


 

Článok v plnom znení vo formáte PDF