0 Metabolický syndróm: svetlá a tiene - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Metabolický syndróm: svetlá a tiene

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

Súč Klin Pr 2006; 2: 4–8

Súhrn

Metabolický syndróm predstavuje veľmi často diskutovanú problematiku. Názory naň sa často veľmi líšia: od úplného odmietania jeho existencie až po predstavy o jednom z najzávažnejších problémov medicíny v súčasnosti. Akokoľvek, toto nahromadenie rizikových faktorov u daného pacienta sa celkom iste podieľa na veľmi vysokej kardiovaskulárnej morbidite a mortalite vo všetkých krajinách sveta. Jeho liečba a významné ovplyvnenie jeho prevalencie bude zrejme v budúcnosti zamestnávať zdravotnícke systémy vo všetkých industrializovaných krajinách sveta. Je však zrejmé, že táto snaha môže významne znížiť súčasnú, veľmi vysokú kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu vo svete.

Kľúčové slová

metabolický syndróm – definície – epidemiológia

Summary

Metabolic syndrome is a highly topical issue today. Views on it vary widely from plain negation of its existence to affirmations that it is one of the most important medical problems of present time. Notwithstanding the diversity of opinions, accumulation of risk factors in patients has certainly contributed to the high cardiovascular morbidity and mortality in all countries of the world. The treatment of metabolic syndrome and effort to provoke a significant change in its prevalence will be a major challenge for health care systems in all industrialised countries of the world. It is obvious that such effort may significantly decrease the high cardiovascular morbidity and mortality on the world scale.

Keywords

metabolic syndrome – definitions – epidemiology

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF