0 Benefit blokády účinkov aldosterónu pre včasnú prevenciu komplikácií akútneho infarktu myokardu - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Benefit blokády účinkov aldosterónu pre včasnú prevenciu komplikácií akútneho infarktu myokardu

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Súč Klin Pr 2006; 2

Renín-angiotenzín-aldosterónový systém (RAAS) má významnú úlohu pri vzniku/ progresii kardiovaskulárnych ochorení. Aldosterón je aktívnym rizikovým faktorom pri vzniku/vývoji kardiovaskulárnych komplikácií pri akútnom infarkte myokardu (AIM). Nie je len vedľajším nevýznamným produktom aktivácie RAAS. Inými slovami - pri aktivácii RAAS v dôsledku vzniku AIM treba túto aktiváciu potlačiť, a to nielen na úrovni vzniku/pôsobenia ang II, ale aj na úrovni vzniku/pôsobenia aldosterónu. Z mnohých prác (hlavne experimentálnych, ale s potvrdením aj z prác klinických) vieme o nežiaducom pôsobení aldosterónu: má protrombotické pôsobenie, prispieva významne k vzniku/udržovaniu/ potenciácii vaskulárneho zápalu, podporuje významne fibrózu (vaskulárnu i myokardiálnu), podporuje vznik/vývoj hypetrofie ľavej komory, potencuje pôsobenie katecholamínov, vyvoláva endotelovú dysfunkciu (alebo už prítomnú pohoršuje), vyvoláva retenciu Na+ v tele a depléciu K+ a Mg2+ z tela von, má významný proarytmogénny potenciál. Je teda načase - a súčasne aj logické - toto aldosterónové pôsobenie blokovať. Potom možno očakávať aj priaznivé ovplyvnenie osudu pacientov s akútnym infarktom myokardu.

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF