0 Predstavujú fibrát so statínom budúcnosť v kombinovanej liečbe dyslipoproteinémie? - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Predstavujú fibrát so statínom budúcnosť v kombinovanej liečbe dyslipoproteinémie?

doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
 

Súč Klin Pr 2006; 1: 10–13


Súhrn

Klinické štúdie u pacientov s kombinovanou dyslipoproteinémiou ukázali, že pri monoterapii vysokými dávkami statínov ostáva hladina triglyceridov často zvýšená. Efektívne ovplyvniť metabolizmus nízkodenzitných lipoproteínov aj lipoproteínov bohatých na triglyceridy sa darí pomocou kombinácie statínu s fibrátom. Využíva sa tým aditívny efekt dvoch hypolipemík, ktoré majú rôzny mechanizmus účinku. Cieľom práce je poskytnúť prehľad o indikáciách a obmedzeniach pri kombinovanej liečbe statín - fibrát; na výsledkoch klinických štúdií demonštrovať jej účinnosť a bezpečnosť pri kombinovanej DLP; poukázať na možné komplikácie a farmakokinetické interakcie.

Kľúčové slová

statín – fibrát – dyslipoproteinémie

Summary

Monotherapy of combined dyslipoproteinemia with high doses of statins is usually not sufficient to normalize plasma triglyceride concentrations. Combination therapy with statin and fibrate can effectively control metabolism of both low density lipoproteins and triglyceride rich lipoproteins. This approach is based on additive effects of two hypolipemic drugs which are characterized by different mechanisms of action. The objective of this review is to provide an overview of present indications and limitations for combination therapy with statin and fibrate, to demonstrate the effects and safety of the treatment of combined dyslipoproteinemia using information from clinical studies, and to point out potential complications with respect to pharmacokinetic interactions.

Keywords

statin – fibrat – dyslipoproteinemia
 

Článok v plnom znení vo formáte PDF