0 Compliance pri liečbe ACE inhibítormi - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Compliance pri liečbe ACE inhibítormi

MUDr. Peter Najmik

Súč Klin Pr 2006; 1: 26–29


Súhrn

Jedným z kľúčových predpokladov úspechu antihypertenzívnej liečby je primeraná compliance. Je určovaná účinnosťou terapie, spektrom a závažnosťou nežiaducich účinkov liečby ( NÚL). Antihypertenzíva novšej generácie majú obvykle menej NÚL ako staršie liečivá. Sú odlišného typu, ako napríklad suchý neproduktívny kašeľ po ACE inhibítoroch. Článok poukazuje na možnosti hodnotenia compliance a kvantitatívne odlišnosti výskytu kašľa pri liečbe rôznymi ACE inhibítormi.

Kľúčové slová

kontrola hypertenzie – compliance – NÚL – ACE inhibítory

Summary

One of the key conditions for a successful antihypertensive treatment is adequate compliance. Compliance indicators are the effect of therapy, and the range and significance of adverse effects of treatment (AET). The newer generation antinypertensives usually present less AET than older drugs. The adverse effects are of a different type, such as dry non-productive cough after the administration of ACE inhibitors. The article brings attention to the possibilities of assessment of compliance and of quantitative differences in the occurrence of cough in the treatment with different ACE inhibitors.

Keywords

hypertension control – compliance – AET – ACE inhibitors

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF