0 Aterogénna dyslipidémia dôležitý cieľ komplexnej starostlivosti o diabetikov 2. typu - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Aterogénna dyslipidémia dôležitý cieľ komplexnej starostlivosti o diabetikov 2. typu

MUDr. Ľubomíra Fábryová

Súč Klin Pr 2006; 1: 4–8

Súhrn

Diabetici 2. typu predstavujú skupinu pacientov s extrémne vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Ako ukazujú výsledky intervenčných štúdií u diabetikov, manažment zameraný na komplexné ovplyvnenie lipidového spektra (zníženie LDL-cholesterolu, zvýšenie HDL-cholesterolu, ako aj zníženie triacylglycerolov) vedie k redukcii makrovaskulárnych (aj mikrovaskulárnych) komplikácií, ako aj kardiovaskulárnej mortality u diabetikov 2. typu. V ostatných rokoch boli publikované výsledky viacerých klinických štúdií, ako statínových, tak aj fibrátových, ktoré ovplyvnili ďalšie smerovanie odporučení v zmysle tesnejšieho manažmentu lipidových parametrov u diabetikov.

Kľúčové slová

diabetická dyslipidémia – prevencia – cieľové hodnoty

Summary

It is now well established that cardiovascular risk is extremely high in patients with diabetes type 2. The benefits of lipid modification (the reduction of LDL-cholesterol and triglycerides, and increasing HDL-cholesterol) in this patient group are clear from emerging data from clinical trials. In recent years new clinical trials with clinical end points have been published. Results of these trials are reflected in the recent update, which now recommends new targets for patients with diabetes type 2.

Keywords

diabetic dyslipidemia – prevention – target levels


Článok v plnom znení vo formáte PDF