0 Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou CME - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou CME

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Akreditačná rada Slovenskej lekárskej komory udeľuje až 2 kredity za jeden test.

Trvanie vzdelávacej aktivity „autodidaktický test“:


Ohodnotenie testu:

Informácia pre lekárnika

Na základe platných pokynov Slovenskej lekárnickej komory je test možné vyplniť len elektronicky na stránke education.adcc.sk pod názvom Súčasná klinická prax 2023/1. V prípade, ak autodidaktický test na internete riešite po prvý raz, je potrebné sa na začiatku zaregistrovať. Akékoľvek otázky konzultujte na adrese info@pharminfo.sk.

Autodidaktický test je možné riešiť od 14. 5. 2023 do 9. 7. 2023. Potvrdenie o úspešnom absolvovaní testu Vám bude zaslané automaticky na Vami zadanú e-mailovú adresu.

Informácia pre lekára

Testové otázky k článkom zverejneným v časopise
SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX 2023/1
Označte správnu odpoveď!


GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST s akreditáciou SLK

1. Dermatóm je:
a) kožný región inervovaný jedným periférnym nervom
b) kožný región určený na základe cievneho zásobenia
c) kožný región určený na základe elektromyografického vyšetrenia
d) kožný región senzitívne inervovaný vláknami jedného nervového koreňa

2. Klinicky relevantná dermatómová mapa je:
a) tzv. kompozitná mapa z roku 2008 vytvorená na základe viacerých dovtedy publikovaných prác
b) mapa podľa Keegana a Garretta z roku 1948 vytvorená na základe hypestézie spôsobenej kompresiou nervového koreňa pri hernii disku
c) mapa založená výlučne na pitevných nálezoch
d) mapa založená výlučne na základe výskytu herpetických eflorescencií

3. Usporiadanie molekuly kobalamínu je podobné molekule:
a) bilirubínu
b) hému
c) kyseliny deoxycholovej
d) cysteínu

4. Aká je štandardná zásoba vitamínu B12 dospelého človeka:
a) 1 rok
b) 2–5 mesiacov
c) 2–5 rokov
d) 10 rokov

5. Aké sú patofyziologické dôsledky karencie vitamínu B12 (vyber správnu kombináciu):
a) neuropsychiatrické, hematologické a gastrointestinálne príznaky
b) hepatologické a neuropsychiatrické príznaky
c) gastrointestinálne a respiračné príznaky
d) hematologické a respiračné příznaky

6. Akou formou anémie sa prejavuje deficiencia vitamínu B12:
a) hyperchromná
b) mikrocytárna
c) makrocytárna
d) normocytárna

7. Aká je optimálna perorálna liečba pacientov s deficitom B12:
a) 1.–8. týždeň 1 000 µg denne, následne 1 000–2 000 µg 1× týždenne
b) 250 µg denne
c) 1 000 µg mesačne
d) 500 µg denne

8. Akú antikoagulačnú liečbu odporúčajú v prvej línii americké i európske Odporúčania pre prevenciu náhlej cievnej mozgovej príhody u chorých s predsieňovou fibriláciou:
a) liečbu warfarínom
b) započať liečbu warfarínom a po troch mesiacoch prejsť na liečbu priamymi perorálnymi antikoagulanciami
c) liečbu priamymi perorálnymi antikoagulanciami
d) je to na rozhodnutí lekára

9. Veľké randomizované klinické štúdie, porovnávajúce antikoagulačnú liečbu v prevencii náhlych cievnych mozgových príhod u chorých s predsieňovou fibriláciou, preukázali:
a) rovnakú účinnosť liečby pri warfaríne a pri priamych perorálnych antikoagulanciách a tiež vyššiu bezpečnosť liečby warfarínom
b) rovnakú bezpečnosť liečby warfarínom ako pri liečbe priamymi perorálnymi antikoagulanciami, ale nižšiu účinnosť liečby warfarínom
c) podobnú účinnosť liečby warfarínom ako je to pri liečbe priamymi perorálnymi antikoagulanciami, ale lepšiu bezpečnosť liečby priamymi perorálnymi antikoagulanciami, než je to pri liečbe warfarínom
d) vyššiu bezpečnosť liečby warfarínom oproti liečbe priamymi perorálnymi antikoagulanciami a rovnakú účinnosť liečby warfarínom ako pri liečbe priamymi perorálnymi antikoagulanciami

10. Aký je názov najväčšej (počtom zaradených pacientov) observačnej štúdie, ktorá porovnávala účinnosť i bezpečnosť liečby priamymi perorálnymi antikoagulanciami oproti liečbe warfarínom v prevencii náhlych cievnych mozgových príhod u pacientov s predsieňovou fibriláciou
a) ARISTOTELES
b) ARISTOPHANES
c) ARCHIMEDES
d) ARISTEDES

11. Odkaz observačnej štúdie ARISTOPHANES pre klinickú prax:
a) warfarínová liečba oproti liečbe apixabánom, dabigatranom a rivaroxabánom lepšie redukovala výskyt náhlych cievnych mozgových príhod/príhod systémovej embolizácie
b) liečba apixabánom, dabigatranom a rivaroxabánom oproti liečbe warfarínom lepšie redukovala výskyt náhlych cievnych mozgových príhod/príhod systémovej embolizácie
c) liečba apixabánom, dabigatranom a rivaroxabánom redukovala výskyt náhlych cievnych mozgových príhod/príhod systémovej embolizácie podobne ako liečba warfarínom
d) liečba apixabánom, dabigatranom a rivaroxabánom redukovala výskyt náhlych cievnych mozgových príhod/príhod systémovej embolizácie podobne ako liečba warfarínom, ale z hľadiska bezpečnosti liečby mala liečba apixabánom a dabigatranom nižší výskyt krvácaní oproti liečbe warfarínom, zatiaľ čo liečba rivaroxabánom mala vyšší výskyt krvácaní v porovnaní s liečbou warfarínom


12. Od roku 2016 je hlásený najvyšší počet prípadov (kliešťovej encefalitídy) KE na Slovensku:
a) v Nitrianskom a Trenčianskom kraji
b) v Banskobystrickom a Trenčianskom kraji
c) v Trenčianskom a Žilinskom kraji
d) v Banskobystrickom a Žilinskom kraji


13. Najvyšší počet prípadov KE hlási pravidelne každý rok:
a) Litva
b) Česká republika
c) Nemecko
d) Fínsko

14. Podľa poslednej výročnej správy Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu prenosných ochorení v roku 2020 bolo hlásených 3 817 prípadov KE:
a) z 24 krajín EÚ/EHP
b) z 18 krajín EÚ/EHP
c) z 12 krajín EÚ/EHP
d) zo 7 krajín EÚ/EHP

15. V Rakúsku sa dlhodobo udržuje zaočkovanosť:
a) 40–50 %
b) 80–90 %
c) 60–70 %
d) 50–60 %

16. Medzi typy citlivosti, ktoré zabezpečujú tenké nervové vlákna, patrí:
a) termická a algická citlivosť
b) tlaková a vibračná citlivosť
c) všetky typy citlivosti
d) proprioceptívna citlivosť


17. Klinická diagnostika (diabetickej polyneuropatie) DPN  sa určí na základe:
a) prítomnosti symptómov DPN
b) prítomnosti symptómov a príznakov DPN (klinického vyšetrenia)
c) elektromyografie
d) kvantitatívneho testovania citlivosti a autonómnych funkcií

18. Adjuvantná farmakoterapia bolesti chrbta zahŕňa:
a) masáže a rehabilitácie
b) vysokodávkované vitamíny B1 + B6 + B12
c) opioidové analgetiká
d) nesteroidové antiflogistiká

19. Pre neuropatickú bolesť neplatí:
a) nie je efekt nesteroidových antiflogistík
b) zhoršuje sa v pokoji a v noci
c) vzniká pri poškodení nervového systému, napr. periférneho nervu
d) vzniká pri akútnom preťažení svalovo-kĺbového aparátu

20. Mezi červené vlajky pri liečbe bolesti chrbta patrí:
a) chudnutie
b) výskyt ochorení chrbtice v rodine
c) syndróm kaudy a úraz chrbtice
d) operácia chrbtice v minulosti