0 Prístup k antikoagulačnej liečbe u chorých s non-valvulárnou predsieňovou fibriláciou a s vysokým rizikom gastrointestinálneho krvácania - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Prístup k antikoagulačnej liečbe u chorých s non-valvulárnou predsieňovou fibriláciou a s vysokým rizikom gastrointestinálneho krvácania

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Súč Klin Pr 2022; 1: 5–8

 

Súhrn

Mnohí pacienti s non-valvulárnou predsieňovou fibriláciou (PF) majú vysoké riziko gastrointestinálneho (GI) krvácania v dôsledku istých klinických stavov, ako sú vysoký vek, chronická obličková choroba v štádiu III–V, HAS-BLED skóre ≥ 3 (hypertenzia, obličkové či pečeňové ochorenie, anamnéza prekonania cievnej mozgovej príhody, predošlé krvácanie, nestabilná hodnota INR, užívanie drog alebo alkoholu), liečba steroidmi, antiagreganciami a nesteroidnými protizápalovými liekmi alebo GI ochorenia. Retrospektívna kohortová štúdia u pacientov s non-valvulárnou PF v reálnom svete (údaje získavané z databáz centier Medicare a Medicaid v USA, v období od 01/2012 do 09/2015) porovnávala výskyt prípadov náhlych cievnych príhod a/alebo prípadov systémovej embolizácie, tiež aj výskyt prípadov veľkého (vrátane GI) krvácania, u pacientov liečených non-K vitamínovými orálnymi antagonistami (DOACs: apixabán, dabigatran, rivaroxabán) verzus liečených warfarínom. V súbore analyzovaných bolo 381 054 vysoko (kardiovaskulárne, ale aj hemoragicky) rizikových pacientov, a 49,2 % z nich (187 489) boli ženy. Liečba zástupcami DOACs bola asociovaná s nižším rizikom vzniku mozgových cievnych príhod a/alebo vznikom prípadov systémovej embolizácie oproti liečbe warfarínom (apixabán s relatívnym rizikom [RR] 0,60; dabigatran s RR 0,75; rivaroxabán s RR 0,79). Oproti liečbe warfarínom boli apixabán (s RR 0,59) a dabigatran (s RR 0,78) asociované s nižším výskytom veľkých krvácaní, zatiaľ čo rivaroxabán bol asociovaný s vyšším výskytom veľkých krvácaní (s RR 1,11). U pacientov s non-valvulárnou PF a vysokým rizikom krvácania (vrátane GI) bola liečba DOACs asociovaná s nižším výskytom cievnych mozgových príhod a/alebo výskytom prípadov systémovej embolizácie, ale liečba DOACs varírovala vo výskyte veľkých krvácavých príhod oproti ich výskytu pri liečbe warfarínom – pričom liečba apixabánom a dabigatranom tu bola bezpečnejšia ako liečba rivaroxabánom.

Kľúčové slová

non-valvulárna predsieňová fibrilácia – direct oral anticoagulation drugs – apixabán – rivaroxabán – dabigatran – warfarín – veľké krvácanie – cievna mozgová príhoda – systémová embolizácia

Summary

Access to oral anticoagulation treatment in patients with non-valvular atrial fibrillation and a high risk of gastro-intestinal bleeding. Many patients with non-valvular atrial fibrillation (AF) are at high risk of gastro-intestinal (GI) bleeding due to certain conditions including older age, stage III–V chronic kidney disease, HAS-BLED score ≥3 (hypertension, kidney or liver disease, stroke history, prior bleeding, unstable INR, drug or alcohol use), steroid-antiplatelet or nonsteroidal anti-inflammatory drug use, or GI conditions. A retrospective cohort study with non-valvular AF patients in real life (data were collected from of Medicare and Medicaid databases from Jan 2012 to Sep 2015) compares the risk of stroke and/or systemic embolism and also of major (also GI) bleeding between patients treated by non-vitamin K oral antagonists (DOACs: apixaban, dabigatran, rivaroxaban) and those treated by warfarin. There were a total of 381,054 high-patients risk (cardiovascularly and haemorrhagically) and 49.2% (187,489) were females. All DOACs were associated with a lower risk of stroke and/or systemic embolism as compared to warfarin (apixaban with relative risk [RR] 0.60; dabigatran with RR 0.75; rivaroxaban with RR 0.79). Compared to warfarin, apixaban (with RR 0.59) and dabigatran (with RR 0.78) were associated with a lower risk of major bleeding, while rivaroxaban was associated with a higher risk of major bleeding (with RR 1.11). In patients with non-valvular AF and high risk of bleeding (GI included) DOACs were associated with lower rates of stroke and/or systemic embolism, but DOAC had varying risks of major bleeding compared to warfarin – apixaban and dabigatran were safer in this respect than rivaroxaban.

Key words

non-valvular atrial fibrillation – direct oral anticoagulation drugs – apixaban – rivaroxaban – dabigatran – warfarin – major bleeding – stroke – systemic embolism

 

ÚVOD

Prevencia náhlej cievnej mozgovej príhody (NCMP) je významným liečebným prístupom u pacientov s predsieňovou fibriláciou (PF), kde využívame orálne antikoagulanciá – ale treba tu počítať aj so zvýšeným rizikom krvácania [1–4]. Non-vitamín K antagonisty sú tiež užitočnými orálnymi antikoagulanciami (NOAC, dnes sa už skôr používa skratka DOAC – direct oral anticoagulants) a v štúdiách jasne preukázali účinnosť v prevencii NCMP u PF pri porovnávaní s antikoagulačnou účinnosťou warfarínu [5,6]. Avšak riziko veľkého, ale tiež gastrointestinálneho krvácania môže ohrozovať bezpečnosť liečby týchto pacientov, ak užívajú tieto (DOAC) antikoagulanciá [1].
Vo veľkých klinických štúdiách boli nové antikoagulanciá (apixabán, dabigatran a edoxabán) v liečbe pacientov asociované s nižším rizikom veľkého krvácania v porovnaní s liečbou warfarínom [7,8], ale ich gastrointestinálne hemoragické riziko súčasne pritom významne varírovalo – bolo u dabigatranu (150 mg dvakrát denne) a u edoxabánu (60 mg raz denne) výrazne vyššie, ale u apixabánu zase bolo nižšie. Rivaroxabán (ROCKET AF štúdia) preukázal v uvedenej štúdii podobný výskyt veľkého krvácania, ako tomu bolo v ramene liečby warfarínom, a rivaroxabán mal súčasne aj vysoký výskyt gastrointestinálneho krvácania [9]. A preto Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti indikujú, že apixabán alebo dabigatran (ale len v dávke 110 mg dvakrát denne) treba (prednostne) podávať pacientom s nedávnym krvácaním [10].
Oproti warfarínu, štúdie s DOAC z tzv. reálneho sveta preukázali znížené riziko gastrointestinálneho krvácania pri liečbe apixabánom i dabigatranom, a podobné či zvýšené riziko spomenutého krvácania pri liečbe rivaroxabánom [3,11,12]. Registre a štúdie z obecnej populácie u pacientov s non-valvulárnou PF naznačili, že riziko gastrointestinálneho krvácania sa môže u pacientov i značne líšiť. Viaceré faktory asociujú s rizikom veľkého gastrointestinálneho krvácania u chorých s nevalvulárnou PF: vyšší vek, užívanie nesteroidných antireumatík, užívanie vyšších dávok DOACs, komorbidity u liečeného pacienta (ako sú renálna insuficiencia, srdcové zlyhávanie, chronické hepatálne ochorenie či anamnéza gastrointestinálneho krvácania) [3,5,12]. Týchto chorých pred spustením liečby treba preto identifikovať, aby sme ich následne mohli správne a bezpečne liečiť.
Významné informácie v tomto smere nám ponúka analýza štúdie ARISTOPHANES (the Anticoagulants for Reduction In Stroke: Observational Pooled Analysis on Health Outcomes and Experience of Patients) [13].

CHARAKTERISTIKA ARISTOPHANES ŠTÚDIE

V tejto štúdii [13,14] boli zaradení pacienti s non-valvulárnou PF a s vysokým rizikom gastrointestinálneho krvácania, ktorí boli novoliečení pomocou nových antikoagulačných látok (DOACs): apixabánom, dabigatranom, edoxabánom, rivaroxabánom a warfarínom. Išlo tu o podskupinovú analýzu zaradených pacientov v uvedenej štúdii. ARISTOPHANES bola retrospektívnou štúdiou, využila údaje databázy (Centers for Medicare and Medicaid Services, 4 US komerčné databázy) [15]. Do štúdie a jej analýzy zahrnuli pacientov z obdobia 01/2013 až 09/2015, a keďže málo pacientov bolo v tejto databáze liečených edoxabánom, preto tieto osoby do analýzy nezahrnuli.
Na základe skúseností z predošlých štúdií identifikovali výskumníci chorých s vysokým rizikom pre gastrointestinálne krvácanie nasledovne: ak dosiahli vek ≥ 75 rokov, ak trpeli chronickou obličkovou chorobou v štádiách III, IV, a V, ak mali HAS-BLED skóre ≥ 3 (pretože trpeli hypertenziou, renálnym či hepatálnym ochorením, anamnézou prekonania cievnej mozgovej príhody, v minulosti prítomným krvácaním, nestabilnou hodnotou INR, vekom > 65 rokov, nadmerným užívaním alkoholu), ak užívali ne­steroidné antireumatiká, antiagreganciá či kortikosteroidy a ak mali v osobnej anamnéze prítomné gastrointestinálne krvácanie či prítomnú vredovú chorobu [3,4,12,15].
Primárnym end-pointom účinnosti antikoagulačnej liečby bolo zhodnotenie výskytu cievnej mozgovej príhody a/alebo výskytu systémovej embolizácie u pacientov. Primárnym bezpečnostným end-pointom bolo hodnotenie prítomnosti významného krvácania, osobitne gastrointestinálneho, intrakraniálneho, či v inej lokalizácii (podľa [16,17]) – údaje sa získavali z databázy (hore už uvedenej).

Výsledky z analýzy štúdie

Na základe definovaných selekčných kritérií, do štúdie zahrnuli 381 054 pacientov s non-valvulárnou PF a s vysokým rizikom gastrointestinálneho krvácania (81,6 % zahrnutých v štúdii ARISTOPHANES): 23,4 % (89 296 pacientov) bolo liečených apixabánom, 7,4 % (28 317 pacientov) dabigatranom, 31,1 % (118 378 pacientov) rivaroxabánom a 38,1 % (145 063 pacientov) warfarínom.
Vstupné charakteristiky zaradených: vek (77,8–79,4 rokov, najviac zaradených bolo v podskupine ≥ 80 rokov, a to 40–50 %), ženy (49–52,5 %), CCI (Charlson Comorbidity Index) skóre sa pohybovalo (v porovnávaných podskupinách liečby) od 2,8 do 3,0; CHA₂DS₂-VASc skóre od 4,0 do 4,2 (asi 2/3 zaradených, 62,8–66,8 %, malo toto skóre ≥ 4,0), HAS-BLED skóre bolo 3,2–3,3 (proporcia zaradených 72,9–75,2 % mala toto skóre ≥ 3,0), anamnéza krvácania (19,2–20,9 %), iné komorbidity: srdcové zlyhávanie (26,7–28,6 %), diabetes (35,6–37,3 %), hypertenzia (89,3–90,2 %), chronická obličková choroba (19,2–22,4 %), hepatálne ochorenie (4,7–5,3 %), prekonaný infarkt myokardu (7,9–9,3 %), dyspepsia žalúdočná (18,4–20,4 %), periférne arteriálne ochorenie (20,5–21,9 %), prekonaná cievna mozgová príhoda (12,3–13 %), tranzitórna mozgová ischémia (7,8–8,3 %), anémia/koagulačný defekt (27,7–30,4 %), ischemická choroba srdca (45,2–47,7 %), liečba pacientov: RAAS blokátory (62,6–63,6 %), amiodaron (10,9–11,6 %), betablokátory (60,2–61,9 %), antagonisty H₂-receptorov (6,4–7,2 %), inhibítory protónovej pumpy (30,7–32,8 %), statíny (60,5–62,6 %), antiagreganciá (20,8–22,5 %), nesteroidné antireumatiká (27,3–28,9 %), dávka antikoagulačnej liečby: štandardná u 65,5–78,7 % zaradených a redukovaná dávka u 20,4–34 % zaradených, rizikové faktory pre gastrointestinálne krvácanie: vek ≥ 75 rokov (proporcia zaradených 63,9–70,4 %), HAS-BLED skóre ≥ 3 (72,9–75,2 %), predošlá liečba zaradených (kortikosteroidy: 8,2–9,2 %, nesteroidné antireumatiká: 7,4–8,8 %, antiagreganciá: 11,3–12,5 %, iná: 24,8–26,6 %), predošlé gastrointestinálne ochorenia (vredová choroba: 1,5–1,8 %, predošlé krvácanie: 4,3–5,0 %, Helicobacter pylori: 0,4–0,5 %, divertikulóza: 9,7–10,8 %, rakovina: 1,2–1,4 %), štádiá III–V u chronickej obličkovej choroby (8,5–10,4 %) a počet „rizikových faktorov“ (jeden: 35–39,9 %; dva: 36,4–37,4 %; tri: 19,6–22,7 %, štyri: 3,9–4,6 %, päť: 0,3 %).
Incidencia (výskyt bez adjustácie na kofaktory) „cievnych mozgových príhod a/alebo systémovej embolizácie“ bola: v prípade liečby apixabánu (1,5 na 100 osobo-rokov), v prípade dabigatranu (1,7 na 100 osobo-rokov), u rivaroxabánu (1,6 na 100 osobo-rokov) a u warfarínu (2,3 na 100 osobo-rokov). Incidencia (výskyt tiež bez adjustácie na kofaktory) veľkého krvácania (ako gastrointestinálneho, intrakraniálneho a v inej lokalizácii) bola: u apixabánu (4,1 na 100 osobo-rokov), u dabigatranu (4,3 na 100 osobo-rokov), u rivaroxabánu (6,4 na 100 osobo-rokov) a u warfarínu (7,0 na 100 osobo-rokov).
Incidencia (výskyt s adjustáciou, t.j. so zohľadnením kofaktorov) „cievnych mozgových príhod a/alebo systémovej embolizácie“ a tiež „veľkého krvácania“ bola analyzovaná v dvoch porovnaniach:
a) porovnanie medzi DOACs a warfarínom:
v prípade apixabánu bolo relatívne riziko (RR) nižšie (0,60; 95% KI: 0,52–0,68) oproti warfarínu (analyzovali súbor 62 372 zaradených pri hodnotení výskytu príhod) a RR bolo tiež nižšie (0,59; 95% KI: 0,56–0,63) pri hodnotení výskytu veľkých krvácaní,
v prípade dabigatranu bolo RR nižšie oproti warfarínu (0,75; 95% KI: 0,64–0,88) pri hodnotení výskytu príhod a RR bolo tiež nižšie (0,78; 95% KI: 0,70–0,86) v prípade veľkých krvácaní,
v prípade rivaroxabánu bolo RR nižšie oproti warfarínu (0,79; 95% KI: 0,73–0,86) v prípade výskytu príhod ale RR bolo vyššie oproti warfarínu (1,11; 95% KI: 1,05–1,16) v prípade výskytu veľkých krvácaní,
ešte analýza výskytu gastrointestinálneho krvácania (DOACs vs. warfarín): u apixabánu bolo RR (0,59; 95% KI: 0,54–0,64) nižšie oproti warfarínu; u rivaroxabánu bolo RR (1,29; 95% KI: 1,20–1,38) vyššie než u warfarínu; u dabigatranu bolo RR (1,04; 95% KI: 0,91–1,99) podobné ako u warfarínu.

b) porovnanie medzi zástupcami DOACs:
v prípade apixabánu (oproti dabigatranu) bol nižší výskyt príhod (cievnych mozgových a systémovej embolizácie) s RR 0,75 (95% KI: 0,62–0,91) a taktiež podobne tomu bolo oproti rivaroxabánu s RR 0,74 (95% KI: 0,67–0,83); v prípade dabigatranu (oproti rivaroxabánu) bolo RR: 1,12 (95% KI: 0,95–1,33), teda v tomto prípade nebol rozdiel medzi dabigatranom a rivaroxabánom vo výskyte príhod,
v prípade apixabánu bol nižší výskyt veľkých krvácavých príhod oproti dabigatranu, a to s RR 0,74 (95% KI: 0,62–0,88) a taktiež podobne tomu bolo aj oproti rivaroxabánu s RR 0,55 (95% KI: 0,52–0,58); aj v prípade gastrointestinálneho krvácania bol v ramene liečby apixabánom nižší výskyt oproti ramenu liečby dabigatranom s RR 0,64 (95% KI: 0,50–0,81), aj oproti ramenu liečby rivaroxabánom s RR 0,47 (95% KI: 0,43–0,51); v ramene liečby dabigatranom oproti ramenu liečby rivaroxabánom bol nižší výskyt veľkého krvácania s RR 0,73 (95% KI: 0,66–0,80) i gastrointestinálneho krvácania s RR 0,77 (95% KI: 0,67–0,87).

POSOLSTVO ANALÝZY ŠTÚDIE PRE KLINICKÚ PRAX

V tejto analýze ide o (zatiaľ) najväčšiu štúdiu počtom zaradených, a súčasne ide i o prvú veľkú štúdiu/analýzu pacientov v reálnom svete – porovnávajúcu účinnosť i bezpečnosť liečby antikoagulanciami (typu DOACs vs. warfarínom) u pacientov s non-valvulárnou PF a súčasne s vysokým rizikom gastrointestinálneho krvácania. Analýza štúdie ARISTOPHANES preukázala, že nové antikoagulanciá (tzv. DOACs) oproti warfarínu významnejšie redukovali výskyt „cievnych mozgových príhod a/alebo kardio-embolických príhod“ u pacientov s non-valvulárnou PF a s vysokým rizikom gastrointestinálneho krvácania. Ďalej apixabán a dabigatran oproti warfarínu mali pri liečbe nižšie riziko veľkých krvácaní a rivaroxabán ho mal vyššie (oproti warfarínu). Apixabán mal tiež nižšie riziko gastrointestinálneho krvácania a rivaroxabán mal toto riziko vyššie v porovnaní s liečbou warfarínom.
Vysoká proporcia zaradených v štúdii ARISTOPHANES mala aj vysoké riziko pre krvácanie, nakoľko 82 % pacientov malo aspoň jeden rizikový faktor pre gastrointestinálne krvácanie. Najčastejšími rizikovými faktormi tohto krvácania boli nasledovné:
HAS-BLED skóre ≥ 3 (74,7 % zaradených),
vek ≥ 75 rokov (66,4 % osôb)
a predošlú dvojkombináciu krvácavých rizikových faktorov malo 20,1 % pacientov.

VÄČŠINA PACIENTOV MALA SÚČASNE I VYSOKÉ RIZIKO PRE VZNIK GASTROINTESTINÁLNEHO KRVÁCANIA

V štúdii ARISTOTLE [7] redukoval apixabán oproti warfarínu výskyt cievnych mozgových príhod i výskyt veľkého krvácania významnejšie. A k podobnému výsledku dospela i táto analýza štúdie ARISTOPHANES, kde boli zaradení hlavne pacienti s vysokým rizikom pre gastrointestinálne krvácanie.
V post hoc analýze štúdie ARISTOTLE sa preukázalo, že užívanie nesteroidných antireumatík nemalo asociáciu so zvýšeným rizikom gastrointestinálneho krvácania a nebola tu ani interakcia medzi užívaním nesteroidných antireumatík a užívaním antikoagulancií v podskupinách s liečbou apixabánom vs. warfarínom s cieľom prevencie kardiovaskulárnych príhod a s výskytom veľkého krvácania (vrátane gastrointestinálneho) [18]. A v retrospektívnej analýze pacientov (ktorí dovtedy neužívali antikoagulanciá) s non-valvulárnou PF a súčasne s chronickou obličkovou chorobou (štádiá III–V), ktorá sa pokladá byť dôležitým rizikovým faktorom pre gastrointestinálne krvácanie, sa preukázalo, že liečba apixabánom (v porovnaní s liečbou warfarínom) asociovala s nižším rizikom výskytu veľkých krvácaní [5].
V štúdii RE-LY vykazoval dabigatran noninferioritu voči warfarínu ohľadne prevencie cievnych mozgových príhod i prevencie veľkého krvácania, a riziko gastrointestinálneho krvácania bolo v ramene liečby dabigatranom vyššie [8].
V štúdii ROCKET AF bol rivaroxabán non-inferiórny voči warfarínu v prevencii mozgových cievnych príhod, ďalej výskyt veľkých krvácaní bol u rivaroxabánu podobný ako u liečby warfarínom, a výskyt gastrointestinálneho krvácania tu bol vyšší v ramene liečby rivaroxabánom [9]. V nedávnej retrospektívnej analýze pacientov s non-valvulárnou PF a s chronickou obličkovou chorobou (v štádiách IV a V) bolo riziko výskytu cievnych mozgových príhod i riziko výskytu veľkých krvácaní porovnateľné v ramenách liečby rivaroxabánom a warfarínom [19].

ZÁVER

V štúdii ARISTOPHANES (u pacientov s non-valvulárnou PF a s vysokým rizikom výskytu gastrointestinálneho krvácania) bola liečba apixabánom, dabigatranom a rivaroxabánom spojená s nižším rizikom výskytu cievnych mozgových príhod a/alebo systémovej embolizácie, než tomu bolo v ramene liečby warfarínom. Apixabán a dabigatran asociovali pri liečbe s nižším rizikom výskytu veľkého krvácania oproti liečbe warfarínom. A nakoniec liečba apixabánom mala nižšie riziko výskytu gastrointestinálneho krvácania v porovnaní s liečbou warfarínom a liečba rivaroxabánom mala toto riziko krvácania vyššie než pri liečbe warfarínom.

Literatúra

1. Li G, Lip GYH, Holbrook A et al. Direct comparative effectiveness and safety between non-vitamin K antagonist oral anticoagulants for stroke prevention in nonvalvular atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Eur J Epidemiol 2019; 34 (2): 173–190. doi: 10.1007/s10654-018-0415-7.
2. Lip G, Freedman B, De Caterina R et al. Stroke prevention in atrial fibrillation: past, present and future-comparing the guidelines and practical decision-making. Thromb Heomost 2017; 117 (7): 1230–1239. doi: 10.1160/TH16-11-0876.
3. Cheung KS, Leung WK. Gastrointestinal bleeding in patients on novel oral anticoagulants: risk, prevention and management. World J Gastroenterol 2017; 23 (11): 1954–1963. doi: 10.3748/wjg.v23.i11.1954.
4. Abraham NS, Singh S, Alexander GC et al. Comparative risk of gastrointestinal bleeding with dabigatran, rivaroxaban, and warfarin: population based cohort study. BMJ 2015; 350: h1857–h1866. doi: 10.1136/bmj.h1857.
5. Adeboyeje G, Sylwestrzak G, Barron JJ et al. Major bleeding risk during anticoagulation with warfarin, dabigatran, apixaban, or rivaroxaban in patients with nonvalvular atrial fibrillation. J Manag Care Spec Pharm 2017; 23 (9): 968–978. doi: 10.18553/ jmcp.2017.23.9.968.
6. Yao X, Abraham NS, Sangaralingham LR et al. Effectiveness and safety of dabigatran, rivaroxaban, and apixaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. J Am Heart Assoc 2016; 5 (6): e003725. doi: 10.1161/JAHA.116.003725.
7. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJV et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2011; 365 (11): 981–992. doi: 10.1056/NEJMoa1107039.
8. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009; 361 (12): 1139–1151. doi: 10.1056/NEJMoa0905561.
9. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med 2011; 365 (10): 883–891. doi: 10.1056/NEJMoa1009638.
10. Hindricks G, Potpara T, Dagres N et al. 2020 ESC Guidelines for the dia­gnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thracic Surgery (EACTS): the task force for the dia­gnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur Heart J 2021; 42 (5): 373–498. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa612.
11. Anghel L, Sascău R, Trifan A et al. Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants and the gastrointestinal bleeding risk in real-world studies. J Clin Med 2020; 9 (5): 1398–1408. doi: 10.3390/jcm9051398.
12. Chan YH, Yeh YH, Tu HT et al. Bleeding risk with dabigatran, rivaroxaban, warfarin, and antiplatelet agent in Asians with non-valvular atrial fibrillation. Oncotarget 2017; 8 (58): 98898–988917. doi: 10.18632/oncotarget.22026.
13. Lip GYH, Keshishian AV, Zhang Y et al. Oral anticoagulants for nonvalvular atrial fibrilation in patients with high risk of gastrointestinal bleeding. JAMA Network Open 2021; 4 (8): e2120064. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.20064.
14. Lip GYH, Keshishian A, Li X et al. Effectiveness and safety of oral anticoagulants among nonvalvular atrial fibrillation patients. Stroke 2018; 49 (12): 2933–2944. doi: 10.1161/STROKEAHA.118.020232.
15. Li XS, Deitelzweig S, Keshishian A et al. Effectiveness and safety of apixaban versus warfarin in non-valvular atrial fibrillation patients in „real-world“ clinical pracitice: a propensity-matched analysis of 76,940 patiens. Thromb Haemost 2017; 117 (6): 1072–1082. doi: 10.1160/TH17-01-0068.
16. Thigpen JL, Dillon C, Forster KB et al. Validity of International Classification of Disease codes to identify ischemic stroke and intracranial hemorrhage among individuals with associated dia­gnosis of atrial fibrillation. Circ Cardiovas Qual Outcomes 2015; 8 (1): 8–14. doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.113.000371.
17. Cunningham A, Stein CM, Chung CP et al. An automated database case definition for serious bleeding related to oral anticoagulant use. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2011; 20 (6): 560–566. doi: 10.1002/pds.2109.
18. Dalgaard F, Mulder H, Wojdyla DM et al. Patients with atrial fibrillation taking nonsteroidal anti-inflammatory drugs and oral anticoagulants in the ARISTOTLE trial. Circulation 2020; 141 (1): 10–20. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.041296.
19. Weir MR, Ashton V, Moore KT et al. Rivaroxaban versus warfarin in patients with nonvalvular atrial fibrillation and stage IV–V chronic kidney disease. Am Heart J 2020; 223: 3–11. doi: 10.1016/j.ahj.2020.01.010.

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
jan.murin@gmail.com

Autor článku nedeklaroval konflikt záujmov s výnimkou nasledujúcich skutočností: participácia na klinických štúdiách spoločností Sanofi, Behring; prednášajúci/konzultant pre spoločnosť Boehringer Ingelheim, Novo Nordisk Slovakia s. r. o., AstraZeneca Slovensko a BAYER spol. s r. o.