0 Garantovaný autodidaktický test - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Garantovaný autodidaktický test

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Akreditačná rada CME udeľuje až 2 kredity za jeden test.

Trvanie vzdelávacej aktivity „autodidaktický test“:
Testy distribuované prostredníctvom časopisu Súčasná klinická prax 2021/1 (ISSN 1214-7036) možno riešiť od 13. mája 2021 do 31. augusta 2021.

Pridelené kredity budú úspešným riešiteľom registrovaným v SLK pripísané podľa zoznamu riešiteľov do 31. 10. 2021. Pre pripísanie je nevyhnutné presne uviesť meno lekára a ID na návratku.

Certifikáty s udeleným počtom kreditov budú ostatným riešiteľom zaslané do 30. novembra 2021.
Ohodnotenie testu:
91 – 100% úspešnosť riešenia 2 kredity
80 – 90% úspešnosť riešenia 1 kredit
menej ako 80% úspešnosť riešenia 0 kreditov

Informácia pre lekárnika
Na základe platných pokynov Slovenskej lekárnickej komory je test možné vyplniť len elektronicky na stránke education.adcc.sk pod názvom „Súčasná klinická prax 2021/1“. V prípade, ak autodidaktický test na internete riešite po prvý raz, je potrebné sa na začiatku zaregistrovať. Akékoľvek otázky konzultujte na adrese info@pharminfo.sk.
Autodidaktický test je možné riešiť od 13. 5. 2021 do 11. 7. 2021. Potvrdenie o úspešnom absolvovaní testu Vám bude zaslané automaticky na Vami zadanú emailovú adresu.

Informácia pre lekára
Testové otázky k článkom zverejneným v časopise SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX 2021/1
Označte správnu odpoveď!

1. Rozpustnosť zlúčenín magnézia v komerčných prípravkoch:
a) je lepšia v prípade organických zlúčenín (orotát, citran, aspartát, askorbát)
b) je lepšia v prípade anorganických zlúčenín (oxid, uhličitan, chlorid)
c) nezávisí od typu chemickej zlúčeniny magnézia
d) závisí od množstva elementárneho Mg2+ v jednorazovej dávke

2. Kľúčovým predpokladom dobrej bio­logickej dostupnosti magnézia je:
a) veľké množstvo elementárneho Mg2+ v jednorazovej dávke
b) len závažný stupeň deficitu magnézia v organizme
c) veľké množstvo zlúčeniny magnézia v tablete
d) dobrá rozpustnosť chemickej zlúčeniny magnézia

3. V čom spočívali výborné disolučné parametre dihydrát magnézium orotátu:
a) 80 % Mg2+ sa uvoľnilo do 10 min a za 120 min sa uvoľnilo 96 – 100 % Mg2+
b) žiadne Mg2+ sa neuvoľnilo do 10 min
c) 100 % Mg2+ sa uvoľnilo do 10 min
d) 80 % Mg2+ sa uvoľnilo až po 120 min

4. Dihydrát magnézium orotátu dosiahol najlepšiu absorpciu (bio­logickú dostupnosť) Mg2+ v simulovaných podmienkach in vitro (SHIME®). Čím to bolo preukázané:
a) vstrebalo sa len 10 % iónov Mg2+ v podmien­kach nalačno a 100 % po príjme potravy
b) vstrebalo sa až 90 % iónov Mg2+ v podmienkach nalačno a 85 % po príjme potravy
c) vstrebalo sa až 90 % iónov Mg2+ v podmienkach nalačno, ale žiadne množstvo po príjme potravy
d) medzi hodnotenými prípravkami sa nezistil žiaden rozdiel

5. Nealkoholová tuková choroba pečene je:
a) spektrum patologických stavov od jednoduchej pečeňovej steatózy cez nealkoholovú steatohepatitídu, rôzny stupeň fibrózy až po pečeňovú cirhózu
b) ojedinelá komplikácia metabolického syndrómu
c) dôsledok hepatitídy typu C
d) jeden z prejavov metabolického syndrómu u dospelých
 

6. Účinná látka pestreca mariánskeho –silymarín:
a) pôsobí ako antioxidant, zhášač a regulátor intracelulárneho obsahu glutatiónu
b) je účinnou zložkou hepatoprotektívnych čajových zmesí
c) stimuluje premenu hviezdicovitých hepatocytov na myofibroblasty
d) vedie k rozpúšťaniu fibróznych vláken pri cirhóze

7. V rozvoji migrény zohráva kľúčovú úlohu:
a) hypoexcitabilita mozgovej kôry
b) narušená kalciová homeostáza
c) hyperexcitabilita mozgovej kôry
d) mozoček

8. Horečnatý katión:
a) blokuje vstup draselných katiónov cez NMDA
b) podporuje vstup glukózy cez NMDA
c) blokuje vstup vápenatých katiónov cez NMDA
d) neinteraguje s NMDA

9. Nedostatok horčíka vedie k:
a) vazokonstrikcii
b) vazodilatácii
c) zníženiu napätia cievnej steny
d) nemení napätie cievnej steny

10. Najčastejšou príčinou chronickej bolesti chrbta je:
a) hernia intervertebrálneho disku
b) štrukturálne zmeny zobrazené na RTG
c)  porucha funkcie
d) úraz

11. Pri akútnej bolesti chrbta nie je vhodné/á:
a) potlačiť ju medikamentóznou a podpornou liečbou
b) aplikovať vlhké teplo
c) vyhľadať úľavovú polohu
d) chôdza, ktorá bolesť nevyvolá, resp. nezhorší

12. Priame perorálne antikoagulanciá (tzv. DOACs, Direct Oral AntiCoagulants) sa využívajú v prevencii mozgových cievnych príhod pri predsieňovej nonvalvulárnej fibrilácii. V čom je ich výhoda oproti liečbe warfarínom:
a) sú rovnako účinné ako warfarín
b) sú účinnejšie než warfarín
c) prejavujú sa vyšším výskytom krvácania než pri warfaríne
d) prejavujú sa nižším výskytom krvácania než pri warfaríne

13. Veľký register pacientov s predsieňovou fibriláciou je register GARFIELD-AF, v ktorom sa zisťovala asociácia medzi nesprávnym dávkovaním liečiv DOAC a výskytom kardiovaskulárnych príhod počas 2-ročného sledovania (oproti podskupine chorých so správnym dávkovaním DOAC). Aká proporcia zo súboru 10 426 pacientov mala liečbu DOAC správnymi dávkami:
a) 52,9 %
b) 62,9 %
c) 72,9 %
d) 82,9 %

14. Veľký register pacientov s predsieňovou fibriláciou je register GARFIELD-AF, v ktorom sa zisťovala asociácia medzi nesprávnym dávkovaním liečiv DOAC a výskytom kardiovaskulárnych príhod počas 2-ročného sledovania (oproti podskupine chorých so správnym dávkovaním DOAC). Čo charakterizovalo podskupinu pacientov liečených nesprávnou dávkou DOAC; jedna informácia (parameter) neplatí – ktorá:
a) boli starší
b) užívali viac alkoholu
c) bolo tu viac žien
d) mali vyššie skóre CHA2DS2VASc

15. Veľký register pacientov s predsieňovou fibriláciou je register GARFIELD-AF, v ktorom sa zisťovala asociácia medzi nesprávnym dávkovaním liečiv DOAC a výskytom kardiovaskulárnych príhod počas 2-ročného sledovania (oproti podskupine chorých so správnym dávkovaním DOAC). Výskyt klinických príhod bol vyšší v podskupinách pacientov liečených nesprávnou dávkou DOAC oproti podskupine liečenej správnou dávkou DOAC. O koľko percent bol vyšší výskyt celkovej mortality:
a) o 14 % (RR: 1,14; významne)
b) o 24 % (RR: 1,24; významne)
c) o 34 % (RR: 1,34; významne)
d) o 44 % (RR: 1,44; významne)

16. Veľký register pacientov s predsieňovou fibriláciou je register GARFIELD-AF, v ktorom sa zisťovala asociácia medzi nesprávnym dávkovaním liečiv DOAC a výskytom kardiovaskulárnych príhod počas 2-ročného sledovania (oproti podskupine chorých so správnym dávkovaním DOAC). U pacientov, ktorí zomreli, išlo zvyčajne o úmrtie z nižšie uvedených príčin; jeden typ úmrtia v registri nebol zaznamenaný – ktorý:
a) pri srdcovom zlyhávaní
b) pri infarkte myokardu
c) na renálne zlyhanie
d) na kardiovaskulárne ochorenie

17. Fibrilácia predsiení môže prebiehať:
a) asymptomaticky aj symptomaticky
b) iba symptomaticky
c) iba asymptomaticky
d) nie je to definované

18. Najväčšie riziko FP predstavujú:
a) synkopálne stavy a vznik kardiálnej dekompenzácie
b) jednoznačne zhoršenie kvality života pacientov
c) tromboembolické komplikácie, najmä vznik kardioembolických cievnych mozgových príhod
d) nič z uvedeného

19. Na potvrdenie dia­gnózy FP je potrebné:
a) štandardné 12-zvodové EKG alebo záznam 1 zvodu v trvaní < 30 sek
b) štandardné 12-zvodové EKG alebo záznam 1 zvodu v trvaní ≥ 30 sek
c) záznam z tlakomera o nepravidelnom pulze
d) záznam zo smart hodiniek v trvaní 3 sek

20. Pátranie po FP je indikované:
a) u pacientov po kryptogénnej CMP a tichých mozgových infarktoch
b) u pacientov po iných prejavoch embólie, napr. do končatín
c) u pacientov vo vysokom riziku vzniku FP vo veku nad 75 rokov
d) platí všetko uvedené

21. Antikoagulačná liečba u pacientov s FP je indikovaná:
a) vždy, ak má pacient CHA2DS2VaSc skóre = 1
b) u pacientov po prekonaní kardioembolickej CMP bez ohľadu na pridružené ochorenia
c) iba vtedy, ak má pacient na 12-zvodovom EKG fibriláciu predsiení
d) iba u pacientov s opakovanými hospitalizáciami pre kardioembolické príhody

22. Najväčšou skupinou chorých s fibriláciou predsiení sú:
a) seniori nad 65 rokov
b) mladí pacienti do 50 rokov
c) ženy
d) vek ani pohlavie nezohráva vo výskyte FP rolu

23. Podľa názoru expertov publikovaného v European Heart Journal v roku 2017  (Diener HC et al 2017) sa u pacientov nad 75 rokov odporúča ako prvá voľba použitie NOAK:
a) dabigatranu 110 mg dvakrát denne a rivaroxabánu 20 mg raz denne
b) apixabánu 5 mg dvakrát denne
c) dabigatranu 150 mg dvakrát denne
d) generického rivaroxabánu