0 Aký antiagregačný efekt u zdravých ľudí má Fruitflow® (paradajkový extrakt WSTC) - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Aký antiagregačný efekt u zdravých ľudí má Fruitflow® (paradajkový extrakt WSTC)

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Súč Klin Pr 2017; 1: 35–36.

 

Vo viacerých štúdiách sa preukázalo, že ľudia žijúci v oblasti Stredozemného mora sú na tom kardiovaskulárne lepšie – a už dlhšie sa uvažuje, že to súvisí nielen s ich spôsobom života, ale aj s ich „mediteránskou diétou“ [1,2]. Dávno sa predpokladá, že významnú úlohu tu zohráva aj konzumácia paradajok a ich pravdepodobný antitrombotický (antiagregačný) efekt [3,4]. Všetky liečebné prístupy, ktoré modulujú krvné zrážanie (redukujú ho), vedia uspieť pri redukcii rizika trombotických príhod u kardiovaskulárne vysokorizikových pacientov, pričom sa dá predpokladať, že tento prístup je účinný aj v primárnej kardiovaskulárnej prevencii [5,6].
O’Kennedy et al [7,8] boli asi pred 10 rokmi schopní získať z paradajok extrakt (vo vode rozpustný), vykazujúci dobrý antitrombotický efekt (extrakt pomenovali Fruitflow®, pričom tento koncentrát (WSTC) získal povolenie Európskej agentúry na použitie ako výživový doplnok s antiagregačným pôsobením už v roku 2006). Spomínaní autori potvrdili niekoľko  zistení:
a) významnú redukciu (8 – 23 %) agregácie trombocytov po tretej hodine od použitia,
b) efekt redukcie trombocytovej agregácie nestúpal s dávkou požitého extraktu,
c) efekt antiagregácie trombocytov pretrvával 18 hodín po požití jednej dávky,
d) tento antiagregačný efekt bol o niečo silnejší u žien než u mužov [8],
e) ak sa extrakt konzumoval denne po obdobie aspoň 2 týždňov, bazálna trombocytárna funkcia bola trvale potlačená a efekt liečby pretrvával i po 18 hodinách (bol teda trvalý) [9,10].

V istých mechanických prácach/štú-diách sa preukázalo, že účinok extraktu pri redukcii agregácie trombocytov pôsobí ovplyvnením funkcie PPAR (peroxisome proliferator-activated receptor – nukleárny receptor, dôležitý v transkripcii génovej informácie), t. j. prevenciou expresie P-selektínu na povrchu trombocytu, a redukciou počtu GPIIIb/IIa receptorov [8,9,11,12].
Nakoniec O’Kennedy et al [13] porovnali antiagregačný efekt extraktu paradajok v dávke 3 g WSTC I (zodpovedá 150 mg extraktu WSTC II) [14] s aspirínom v dávke 75 mg u zdravých osôb. Pozrime sa bližšie na výsledky tejto štúdie:
a) Zúčastnilo sa jej 47 zdravých dobrovoľníkov v priemernom veku 60 rokov, s BMI 26,6, s normálnymi sérovými hladinami lipidov (celkový cholesterol 5,2 mmol/l, triacylglyceroly 1,15 mmol/l) a glykémiou (5,19 mmol/l), ktorí pri klinickom vyšetrení netrpeli žiadnymi ochoreniami. Štúdiu povolila etická komisia.
b) Analyzovali trombocytárne a trombotické aktivity – agregácia bola stimulovaná pomocou ADP, kolagénu a kyseliny arachidónovej; hodnotili protrombínový čas, trombínový čas a aPTT; hodnotili uvoľňovanie tromboxanu B2 (metabolit tromboxanu A2) a tiež tvorbu primárneho hemostatického koagula.
c) Štúdia bola dvojito zaslepená, randomizovaná a mala skrížené usporiadanie (tzv. crossover design – obe skupiny zdravých ľudí sa vzájomne vymenili v podaní aspirínu v dávke 75 mg a paradajkového extraktu vo forme sirupu v dávke 3 g).
d) Vlastné výsledky testovania antiagregačného a antitrombotického efektu boli nasledujúce:
   1. Liečba aspirínom i paradajkovým extraktom (jednotlivá dávka) významne redukovali agregáciu trombocytov aktivovanú agonistami (účinnejší bol aspirín).
   2. Liečba redukovala aj tvorbu tromboxanu B2.
   3. Nezistil sa efekt na plazmatický zrážací čas (koaguláciu).
   4. Predĺžil sa čas do tvorby primárneho koagula (podobne).
   5. Sedemdňové užívanie liečby preukázalo, že aspirín bol 3-násobne účinnejší.
   6. Kombinácia oboch látok (aspirín 75 mg denne a paradajkového extraktu – Fruitflow®) po dobu 7 dní nebola v antitrombotickom efekte aditívna.
   7. Rôzni pacienti mali rôzne hemostatické odpovede na túto liečbu.
   8. Zvýšené dávky paradajkového extraktu nezvýšili antiagregačný efekt. Efekt bol reverzibilný a nekumuloval sa (pri aspiríne sa však kumuluje, je to > 3-násobný vzostup času do tvorby primárneho trombu, čo prispieva pri aspiríne ku krvácaniu a k nevhodnosti aspirínu pre jeho použitie v primárnej prevencii) [14,15].

ČO Z UVEDENÉHO VYPLÝVA  PRE NAŠU KLINICKÚ PRAX?

Efekt extraktu paradajok v dávke 3 g sirupu (zodpovedá 150 mg prášku WSTC II v 1 tablete Syntrival®) má preukázaný asi jednotretinový antiagregačný účinok aspirínu (75 mg denne). Primárnu hemostázu (tvorbu trombu) ovplyvňuje aspirín (75 mg denne) v úrovni 128 %, kým extrakt paradajky ju ovplyvňuje len v úrovni 47 %, a tak práve preto je daný extrakt vhodný aj na primárnu prevenciu (aspirín pre zvýšené riziko krvácania tu nevyhovuje).
Z toho vyplýva, že daný paradajkový extrakt je vhodným „diétnym“ antiagreganciom. Je prospešný pre osoby, ktoré trvale či dočasne majú zvýšenú „protrombotickú aktivitu“ – obézni ľudia, fajčiari, nešportujúci, ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu a pod. Im odporúčame využiť antitrombotický vplyv paradajok.

 

Literatúra

1. Tektonidis TG, Akesson A, Gigante B et al. Adherence to a Mediterranean diet is associated with reduced risk of heart failure in men. Eur J Heart Fail 2016; 18 (3): 253–259. doi: 10.1002/ejhf.481.
2. Tektonidis TG, Akesson A, Gigante B et al. A Mediterranean diet and risk of myocardial infarction, heart failure and stroke: a population-based cohort study. Atherosclerosis 2015; 243 (1): 93–98. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.08. 039.
3. Ghavipour M, Saedisomeolia A, Djalali M et al. Tomato juice consumption reduces systemic inflammation in overweight and obese females. Br J Nutr 2013; 109 (11): 2031–2035. doi: 10.1017/S0007114512004278.
4. Dutta-Roy AK, Crosbie L, Gordon MJ. Effects of tomato extract on human platelet aggregation in vitro. Platelets 2001; 12 (4): 218–227.
5. Kaplan ZS, Jackson SP. The role of platelets in atherothrombosis. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2011; 2011: 51–61. doi: 10.1182/ asheducation-2011.1.51.
6. Duhamel TA, Xu YJ, Arneja AS et al. Targeting platelests for prevention and treatment of cardiovascular disease. Expert Opin Ther Targets 2007; 11 (12): 1523–1533.
7. O’Kennedy N, Crosbie L, Song V et al. Potential for use of lycopene-free tomato extracts as dietary antiplatelet agents. Atherosclerosis 2006; 188 (1): S9.
8. O’Kennedy N, Crosbie L, van Lieshout M et al.  Effects of antiplatelet components of tomato extract on platelet function in vitro and ex vivo: a time-course cannulation study in healthy humans. Am J Clin Nutr 2006; 84 (3): 570–579.
9. Lazarus SA, Bowen K, Garg ML. Tomato juice and platelet aggregation in type 2 diabetes. JAMA 2004; 292 (7): 805–806.
10. O’Kennedy N, Raedersdorff R, Duttaroy AK. Fruit-flow (R): the first European Food Safety Authority approved natural cardioprotective functional ingredient. Eur J Nutr 2016, 56 (2): 461–482. doi: 10.1007/s00394-016-1265-2.
11. Rodriguez-Azua R, Treuer A, Moore-Carrasco R et al. Effect of tomato industrial processing (different hybrids, paste, and pomace) on inhibition of platelet function in vitro, ex vivo, and in vivo. J Med Food 2014; 17 (4): 505–511. doi: 10.1089/jmf.2012.0243.
12. Fuentes E, Palomo I. Relationship between platelet PPARs, cAMP levels, and P-selectin expression: antiplatelet activity of natural products. Evid Based Complement Alternat Med 2013; 2013: 861786. doi: 10.1155/2013/861786.
13. O’Kennedy N, Crosbie L, Song HJ et al. A randomised controlled trial comparing a dietary anti-platelet, the water-soluble tomato extract Fruitflow, with 75 mg aspirin in healthy subjects. Eur J Clin Nutr 2016; 1–8. Available from: http: //www.nature.com/ejcn/journal/vaop/ncurrent/pdf/ejcn2016222a.pdf. doi: 10.1038/ejcn.2016.222.
14. Úradný vestník Európskej únie L 336. Rozhodnutie komisie zo 17. decembra 2009, ktorým sa povoľuje zdravotné tvrdenie o účinku vo vode rozpustného paradajkového koncentrátu na zhlukovanie krvných doštičiek a poskytuje ochrana údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006. (2009/980/EÚ).
15. Miedema MD, Huguelet J, Virani SS. Aspirin for the primary prevention of cardiovascular disease: in need of clarity. Curr Atheroscler Rep 2016; 18 (1): 4. doi: 10.1007/s11883-015-0555-0.

 

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
jan.murin@gmail.com