0 Zníženie reziduálneho kardiovaskulárneho rizika u pacientov s diabetes mellitus 2. typu Čo nám priniesli najdôležitejšie výsledky ukončenej štúdie ACCORD? - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Zníženie reziduálneho kardiovaskulárneho rizika u pacientov s diabetes mellitus 2. typu Čo nám priniesli najdôležitejšie výsledky ukončenej štúdie ACCORD?

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Martin Wawruch

Súč Klin Pr 2010; 2: 4–7

Súhrn

Diabetes mellitus 2. typu a jeho predklinické stavy nazývané dnes prediabetes predstavujú jeden z najväčších problémov klinickej medicíny v súčasnosti vo všetkých krajinách sveta. Nárast týchto klinických stavov v medicíne už nadobudol charakter pandémie a na jeho náraste sa podieľa základná príčina – diabezita. V predloženom súhrne sú rozobrané možnosti liečby pacientov s vysokým rizikom v kontexte výsledkov práve ukončeného programu niekoľkých podštúdií sledovania ACCORD.

Kľúčové slová

diabetes mellitus – kardiovaskulárne riziko – liečba – fibráty

Minimizing residual cardiovascular risk in patients with type 2 diabetes mellitus

Summary

What can we learn from the main results of the completed ACCORD study? At present, type 2 diabetes and its preclinical states, called prediabetes, represent one of the most important problems of clinical medicine throughout the world. The recent increase in these clinical states in medicine, now literally taking a form of pandemic, has been facilitated by its main cause – diabesity. The present overview illustrates various options available for treatment of high-risk patients in the context of recently completed programme of substudies to the ACCORD study.

Keywords

diabetes mellitus – cardiovascular risk – therapy – fibrates


 

Článok v plnom znení vo formáte PDF