0 Postavenie fenofibrátu v liečbe pacientov s aterogénnou dyslipoproteinémiou - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Postavenie fenofibrátu v liečbe pacientov s aterogénnou dyslipoproteinémiou

MUDr. Marek Kučera, doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc., MUDr. Ivan Očadlík, MUDr. Mgr. Zuzana Lovásová, MUDr. Matej Bendžala

Súč Klin Pr 2010; 2: 33–37

Súhrn

Celosvetovo je akceptovaný princíp cieľových hodnôt lipidov, ktoré treba v primárnej a sekundárnej prevencii dosahovať. Napriek komplexnej a cielenej starostlivosti (cieľové hodnoty LDL cholesterolu, krvného tlaku a glykémií) zostávajú pacienti s aterogénnou dyslipidémiou (DLP; vysoké triacylglyceroly, nízky HDL cholesterol, vysoký apolipoproteín B a malé denzné LDL častice), ktorá je bežná u pacientov s diabetes mellitus (DM), metabolickým syndrómom alebo kardiovaskulárnymi ochoreniami (KVO), vystavení vysokému riziku kardiovaskulárnych príhod a mikrovaskulárnych komplikácií. Statínová liečba úplne neodstráni vaskulárne riziko spojené s vysokými triacylglycerolmi (TG) a nízkymi hladinami HDL cholesterolu (HDL-C). Ako ukázala naposledy publikovaná štúdia ACCORD Lipid, lipidy – modifikujúci účinok fenofibrátu, môže mať význam v kombinácii so statínom len u presne definovanej skupiny pacientov s vysokým kardiometabolickým rizikom. Otázka ovplyvnenia závažných klinických príhod uvedenou liečbou však naďalej ostáva otvorená.

Kľúčové slová

fenofibrát – aterogénna dyslipoproteinémia – malé denzné LDL častice – reziduálne riziko

The significance of fenofibrate in the therapy of atherogenic dyslipoproteinaemia

Summary

The concept of lipid level targets to be achieved in primary and secondary prevention is accepted world-wide. Despite comprehensive and targeted care (target levels of LDL-C, blood pressure and blood sugar), patients with atherogenic dyslipidemia (DLP) (high TG levels, low HDL-C, high apolipoprotein B and small dense LDL-particles) in whom DLP is often a co-morbidity of diabetes melitus (DM), metabolic syndrome or cardiovascular diseases (KVD), remain exposed to high residual risk of major cardiovascular events and microvascular complications. A therapy with statins does not adequately address the vascular risk associated with elevated triglycerides (TG) and low HDL-C levels. As shown in the recently published ACCORD lipid trial, the addition of lipid-modifying activity of fenofibrate to statin therapy benefited only certain subgroups of patients at increased cardiometabolic risk.

Keywords

fenofibrate – atherogenic dyslipoproteinaemia – small dense LDL particles – residual risk

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF