0 Pečeň a metabolický syndróm – od teórie k praxi - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Pečeň a metabolický syndróm – od teórie k praxi

MUDr. Marián Kaščák, PhD.

Súč Klin Pr 2010; 2: 15–20

Súhrn

Metabolický syndróm (MS) je v súčasnosti aktuálnou témou najmä v kardiológii, angiológii, diabetológii, neurológii a ďalších medicínskych odboroch. Plným právom prenikol do hepatológie, pretože hepar hrá v tomto syndróme kľúčovú úlohu. Zaujímavé a závažné poznatky o MS prináša aj psychiatria, ako už bolo o tom publikované o. i. aj v tomto časopise. Metabolickému syndrómu sa venujú všetky významnejšie vedecko-odborné podujatia a tak tomu bolo aj na podujatiach, ktoré vo viacerých mestách Slovenska organizovala Slovenská hepatologická spoločnosť v spolupráci so spoločnosťou Wörwag Pharma GmbH & Co. KG. Na týchto odborných stretnutiach určených praktickým lekárom vystúpili naši poprední hepatológovia a psychiater, ktorí sa priamo venovali MS. Súčasťou podujatí boli aj interaktívne bloky otázok a odpovedí, ktoré najviac zaujímali praktických lekárov. Preto sa paradoxne nebudem v tomto článku venovať ani tak MS, ako položeným otázkam.

Kľúčové slová

metabolický syndróm – dispenzarizácia v hepatológii – USG pečene – biopsia pečene – hepatoprotektíva

The liver and metabolic syndrome – from theory to practice

Summary

Metabolic syndrome (MS) has become a topical issue in cardiology, angiology, diabetology, neurology and in other fields of medicine. It has also penetrated into the field of hepatology as the liver plays an important role in the development of this syndrome. The term itself and the disorder have already been discussed in this journal. Interesting and important information on MS have also been published within the field of psychiatry. A series of specialized scientific events dedicated to MS have been organized by the Slovak Society of Hepatology in co-operation with the pharmaceutical company Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, in a number of Slovak cities. Our leading hepatologists and psychiatrists specializing in MS took part in these conferences and specialized meetings aimed at general practitioners. The general practitioners were the most interested in interactive discussions also taking place as part of the programme. Therefore, in my paper, I am not focusing as much on the MS as on the questions that had been asked and discussed.

Keywords

metabolic syndrome – follow up care in hepatology – liver USG – liver biopsy – hepaprotectives

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF