0 Kontinuálne monitorovania glykémií - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Kontinuálne monitorovania glykémií

MUDr. Matej Bendžala, MUDr. Ivan Očadlík, doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.

Súč Klin Pr 2010; 2: 53–56

Súhrn

Kontinuálne monitorovanie glykémie predstavuje podobnú technologickú revolúciu v diabetológii ako Holterovo EKG monitorovanie v kardiológii. Pri cieli terapie diabetu dosiahnuť takmer normoglykemické hodnoty koncentrácie glukózy, s minimalizáciou rizika hypoglykémie, je monitoring hladín glykémie nevyhnutný. Kontinuálne monitorovanie glykémie poskytuje aktuálne hodnoty glykémie po celý deň, v každej situácii, s možnosťou vyhodnocovať spätný záznam hodnôt, alarmu pri prekročení stanovených hraníc glykémie. Umožňuje okamžitú reakciu diabetika úpravou liečby, stravy alebo fyzickou aktivitou, ale tiež analýzu spätných záznamov a dlhodobú úpravu liečby. Mimoriadny význam kontinuálneho monitorovania glukózy spočíva v odhalení nepoznaných hypoglykémií, najmä počas spánku.

Kľúčové slová

diabetes mellitus – diagnostika – monitorovanie – glykémia

Continuous glucose monitoring

Summary

Continuous glucose monitoring represents a similar technological revolution in diabetology as Holter ECG monitoring in cardiology. Glucose level monitoring is essential when diabetes therapy is targeted at nearly normoglycaemic values for glucose concentrations and a risk of hypoglycaemia is to be minimized. Continuous glucose monitoring reveals actual values of glycaemia throughout the entire day, in all situations, enables retrospective evaluation of the measured levels and activates warning signal when the set glycaemia threshold levels have been exceeded. It enables an immediate reaction from a diabetic patient who can adjust his/her therapy, diet or physical activity but also analyses records retrospectively for long-term therapy changes. The utmost significance of continuous glucose monitoring is in identifying undiagnosed hypoglycaemias, especially during sleep.

Keywords

diabetes mellitus – diagnosis – monitoring – glycaemia

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF