0 Fibráty – benefit verzus riziko komplikácií pri dyslipidemickej liečbe diabetikov 2. typu - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Fibráty – benefit verzus riziko komplikácií pri dyslipidemickej liečbe diabetikov 2. typu

MUDr. Renáta Palmajová, MUDr. Juraj Palmaj

Súč Klin Pr 2010; 2: 8–12

Súhrn

Diabetes mellitus 2. typu, najmä trvajúci viac rokov, predstavuje komplex metabolických porúch závažného charakteru, kde popri inzulínovej rezistencii, poruchy lipidov patria k výrazným faktorom rizika vzniku kardiovaskulárneho ochorenia s vysokou morbiditou a mortalitou. Liečba dyslipidémie statínmi alebo fibrátmi patrí k najčastejšie používaným terapiám. Kombinovaná liečba statínmi a fibrátmi nevykazuje zvýšené riziko nežiaducich účinkov a farmakologicky sa účinne dopĺňa. Ale ani pozitívny terapeutický efekt, laboratórne podložený, nevie úplne eliminovať riziko vzniku závažného kardiovaskulárneho ochorenia. Diabeticko-metabolická aterogénna dyslipidémia je vnímavejšia na kombinovanú liečbu ako iné typy porúch lipidového metabolizmu. Kombinovaná liečba statínmi + fibrátmi predstavuje dnes pri správnej indikácii a aplikácii významný spôsob liečby dyslipidémií so znižovaním vysokého kardiovaskulárneho rizika tým, že využíva výhody ovplyvnenia lipidového komplexu rôznymi mechanizmami účinku. Výsledky veľkých fibrátových štúdií poukazujú na to, že kardiovaskulárne riziko je po liečbe fibrátmi výraznejšie nižšie u pacientov s diabeticko-metabolickou aterogénnou dyslipidémiou než u iných typov porúch lipidového metabolizmu. Je však potrebné zdôrazniť, že ani kombinovaná liečba statín + fibrát kardiovaskulárne riziko pacientov s MS neeliminuje úplne. Napriek intenzívnej liečbe dyslipidémií aj kombinovanou liečbou bude mať asi 60 – 65 % pacientov závažnú kardiálnu príhodu.

Kľúčové slová

diabetes mellitus 2. typu – diabetická aterogenná dyslipidémia – fibráty – manažment liečby – rizikové faktory

Fibrates – benefit versus risk of complications when treating dyslipidaemia in type 2 diabetes patients

Summary

Type 2 diabetes mellitus, particularly DM lasting several years, is, in fact, a set of serious metabolic disorders. In this context, disorders of lipid metabolism, in addition to insulin resistance, are among important factors in the development of cardiovascular diseases associated with high morbidity and mortality. Treatment of dyslipidaemia frequently involves administration of statins or fibrates. Combined treatment with statins and fibrates does not present an increased safety risk and, pharmacologically, this combination is additive. However, not even a positive therapeutic effect, confirmed by laboratory results, will completely eliminate a risk of a serious cardiovascular disease. Diabetic metabolic atherogenic dyslipidaemia is more responsive to combined treatment than other types of lipid metabolism disorders. At present, combined treatment with statins and fibrates represents, when correctly indicated and administered, an important approach to treatment of dyslipidaemia; this combination reduces high cardiovascular risk by affecting lipid system through various mechanisms of action. The results of large studies with fibrates suggest that post-treatment cardiovascular risk is significantly lower in patients with diabetic metabolic atherogenic dyslipidaemia than in other types of lipid metabolism disorders. However, it is important to emphasise that not even treatment combining statins and fibrates shall eliminate cardiovascular risk in MS patients completely. Despite an intensive treatment of dyslipidaemia with combined therapy, about 50–65% of patients will experience a serious cardiac event.

Keywords

diabetes mellitus type 2 – diabetic atherogenic dyslipidaemia – fibrates – management of drug therapy – risk factors


 

Článok v plnom znení vo formáte PDF