0 Antihypertenzívna liečba a prevencia cievnych mozgových príhod - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Antihypertenzívna liečba a prevencia cievnych mozgových príhod

prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc., FESC

Súč Klin Pr 2010; 2: 43–47

Súhrn

Artériová hypertenzia sa zaraďuje medzi hlavné rizikové faktory aterosklerózy. Následky artériovej hypertenzie sú závažné, cievne mozgové príhody (CMP) spolu s hypertrofiou ľavej komory srdca, zlyhaním srdca, infarktom myokardu, obličkovými a očnými komplikáciami prispievajú vo významnej miere k nárastu morbidity a mortality populácie. Cievne mozgové príhody postihujú celosvetovo ročne až 20 miliónov osôb. Štvrtina postihnutých zomiera, zvyšok trpí na poruchy sebestačnosti a iné závažné následky. Výsledky medicíny dôkazov potvrdili vplyv liečby hypertenzie na redukciu CMP. Nie všetky antihypertenzíva majú pri rovnakom poklese krvného tlaku zhodný účinok na prevenciu CMP. Ich preventívny účinok závisí od schopnosti ovplyvniť renin-angiotenzín-aldosteronový a sympatikový nervový systém.

Kľúčové slová

artériová hypertenzia – cievne mozgové príhody – primárna a sekundárna prevencia – angiotenzín II – sympatikový nervový systém

Treatment of hypertension and prevention of cerebrovascular events

Summary

Arterial hypertension is among the main risk factors of atherosclerosis. Consequences of arterial hypertension are serious, cerebrovascular events (CVE), together with left ventricular hypertrophy, heart failure, myocardial infarction, renal and ocular complications, contribute importantly to increased morbidity and mortality in the population. Every year, cerebrovascular events affect up to 20 million people globally. One fourth dies, the rest suffers from self-care deficiency and other important consequences. Evidence-based medicine has confirmed that treatment of hypertension significantly contributes to CVE reduction. Even though the same blood pressure reduction is achieved, the effects of different antihypertensives on CVE prevention vary. Their preventive effect depends on their ability to impact on renin-angiotensin-aldosterone system and sympathetic nervous system.

Keywords

arterial hypertension – cerebrovascular events – primary and secondary prevention – angiotensin II – sympathetic nervous system


 

Článok v plnom znení vo formáte PDF