0 Zvýšená kardiovaskulárna morbidita u reumatoidnej artritídy – špecifické rizikové faktory - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Zvýšená kardiovaskulárna morbidita u reumatoidnej artritídy – špecifické rizikové faktory

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., MUDr. Miroslav Vlček, MUDr. Richard Imrich, PhD.

Súč Klin Pr 2010; 1: 21–27

Súhrn

Pacienti s reumatoidnou artritídou (RA) majú oproti ostatnej populácii zvýšenú mortalitu, pričom najvýznamnejší podiel majú hlavne kardiovaskulárne ochorenia. Za príčinu sa považuje akcelerácia aterosklerózy, ktorá podľa nových poznatkov je tiež ochorením s podstatnou úlohou zápalu. Pri jej rozvoji hrajú úlohu ako klasické rizikové faktory, tak aj systémový zápal. Pri RA dochádza k narušeniu rovnováhy v neuroendokrinnom systéme, čo môže rôznymi mechanizmami zvyšovať riziko vzniku aterosklerózy. Uvažuje sa o množstve nepriamych mechanizmov, medzi inými aj o pôsobení na vznik inzulínovej rezistencie a dyslipidémie. Terapia pomocou glukokortikoidov a biologická terapia tiež zasahujú do týchto procesov. Zdá sa však, že primárnu úlohu má systémový zápal sprevádzajúci RA a ostatné nepriame mechanizmy ďalej zvyšujú toto riziko.

Kľúčové slová

reumatoidná artritída – ateroskleróza – kardiovaskulárne ochorenia – cytokíny – sympatikový nervový systém – nadoblička – glukokortikoidy

Increased cardiovascular mortality in rheumatoid arthritis – the specific risk factors

Summary

Compared to the general population, the patients with rheumatoid arthritis (RA) have increased mortality, cardiovascular diseases being considered the major contributor. The cause is, probably, acceleration of atherosclerosis, a disease in which inflammation plays a substantial role. Besides the classical risk factors, system inflammation is an important newly described factor. In RA, balance in the neuroendocrine system is disturbed. This may present an additional mechanism by which the risk of atherosclerosis is increased. Among other indirect pathways, insulin resistance and dyslipidemia are mentioned the most frequently. Glucocorticoid therapy and biological therapy also affect these processes. However, it seems that, in cardiovascular diseases, systemic inflammation is the primary factor and that the other indirect factors further increase this risk.

Keywords

rheumatoid arthritis – atherosclerosis – cardiovascular diseases – cytokines – sympathetic nervous system – adrenal gland – glucocorticoids


Článok v plnom znení vo formáte PDF