0 Novšie metódy v konzervatívnej liečbe diabetickej nohy - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Novšie metódy v konzervatívnej liečbe diabetickej nohy

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc.

Súč Klin Pr 2010; 1: 11–19

Súhrn

Diabetické komplikácie na nohe sú v rozvinutých krajinách najčastejšou príčinou amputácií na dolných končatinách z iných ako poúrazových príčin, pričom riziko amputácie nohy u diabetikov je 15 – 40krát vyššie než v bežnej populácii. V posledných rokoch sa možnosti liečby pacientov s diabetickou nohou rozšírili o niekoľko novších metód, ako je napríklad podpora granulácie riadeným podtlakom, podpora granulácie a epitelizácie u dlhodobo sa nehojacich defektov pomocou cytokínov, rastových faktorov a ďalších komponentov prostredníctvom aplikácie živých bunkových línií či liečba defektov a ischémie terapeutickou angiogenézou pomocou autotransplantácie endotelových progenitorových buniek z kostnej drene alebo periférnej krvi. Záujem sa taktiež obnovil o niektoré staronové metódy, ako je biologický debridement s využitím lariev bzučivky zelenej.

Kľúčové slová

diabetická noha – liečba podtlakom – larvoterapia – Apligraf – endotelové progenitorové bunky

Novel methods in conservative treatment of diabetic foot

Summary

Diabetic foot complications are the most frequent reason for amputations of lower extremities for other than posttraumatic causes in developed countries. Risk of amputation is 15–40 times higher than in the general population. Treatment options in patients with diabetic foot have expanded over the recent years to include new methods, such as the use of negative pressure devices to facilitate granulation, use of cytokines, growth factors and other components to facilitate granulation and epithelisation in long-term poorly healing wounds through application of living cell lines, treatment of wounds and ischemia by therapeutic angiogenesis through bone marrow or peripheral endothelial progenitor cells autotransplantation. Interest has also increased in renewed application of older methods, such as biological debridement using blowfly larvae (Maggot Debridement Therapy).

Keywords

diabetic foot – negative pressure therapy – maggot therapy – Apligraf – endothelial progenitor cells

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF