0 Nealkoholová tuková choroba pečene a kardiovaskulárne riziko – prehľad - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Nealkoholová tuková choroba pečene a kardiovaskulárne riziko – prehľad

doc. MUDr. Ľubomír Michalko, CSc., MUDr. Viera Gottweisová, Bc. Lucia Ergangová

Súč Klin Pr 2010; 1: 29–31

Súhrn

So stúpaním podielu tučných ľudí v populácii rastie aj výskyt komplikácií tučnoty. Medzi najdôležitejšie z nich patrí vznik inzulínovej rezistencie a s ním prostredníctvom vzniku cukrovky 2. typu aj stukovatenie pečene s jeho možnými dôsledkami, vrátane zvýšeného kardiovaskulárneho rizika. Ukazuje sa, že nealkoholová tuková choroba pečene (NTCHP) súvisí s koronárnym ochorením pravdepodobne nezávisle na prítomnosti zložiek metabolického syndrómu. Mechanizmy, akými NTCHP prispieva k zvýšenému kardiovaskulárnemu riziku, sú pravdepodobne urýchľovanie progresie dyslipidémie, inzulínovej rezistencie, aterosklerózy, endoteliálnej dysfunkcie, inflamácie, oxidačného stresu a rozvoj protrombotického stavu.

Kľúčové slová

nealkoholová tuková choroba pečene – kardiovaskulárne riziko

Nonalcoholic fatty liver disease and cardiovascular risk – summary

Summary

The incidence of obesity-associated complications increases proportionally to the proportion of obese people in the population. Development of insulin resistance and, consequently, type 2 diabetes and fatty liver disease with its various consequences, including increased cardiovascular risk, are among the most important of these complications. It appears that nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is related to coronary disease irrespective of the presence of metabolic syndrome components. The most likely mechanisms by which NAFLD contributes to cardiovascular risk include acceleration of dyslipidemia progression, insulin resistance, atherosclerosis, endothelial dysfunction, inflammation and oxidative stress and development of prothrombin state.

Keywords

nonalcoholic fatty liver disease – cardiovascular risk


Článok v plnom znení vo formáte PDF