0 Metabolický syndróm a kardiovaskulárne riziko u pacientov liečených antipsychotikami - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Metabolický syndróm a kardiovaskulárne riziko u pacientov liečených antipsychotikami

MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.

Súč Klin Pr 2010; 1: 34–36

Súhrn

O obezite a s ňou spojeným „metabolickým syndrómom“ sa v poslednej dobe hovorí ako o „epidémii 21. storočia“. S pojmom metabolického syndrómu sa stretávame čoraz častejšie aj v psychiatrii v ére antipsychotickej liečby. Metabolický syndróm predstavuje zhluk porúch a patria do neho obezita (abdominálna, intraabdominálna alebo centrálna), tzv. aterogénna dyslipidémia, porucha glukózovej tolerancie, inzulínová rezistencia (hyperinzulinémia) a hypertenzia. Metabolický syndróm je silným prediktorom vzniku diabetes mellitus, kardiovaskulárnych ochorení, ako aj tukovej choroby pečene. Nealkoholová tuková choroba pečene je charakterizovaná prítomnosťou steatózy pečene a/alebo prítomnosťou zápalovej aktivity a fibrózy. Jej prevalencia je približne 30 % populácie, prevalencia steatohepatitídy je 2 – 3 %. Rizikovou skupinou sú najmä obézni pacienti s metabolickým syndrómom. Liečba sa zameriava na redukciu hmotnosti a úpravu životného štýlu, ktoré sa ukazujú ako kľúčové faktory zníženia inzulínovej rezistencie. Doplňujúcou by mala byť medikamentózna liečba pridružených zložiek metabolického syndrómu – obezity, diabetes mellitus, hypertenzie a hyperlipidémie a tukovej choroby pečene.

Kľúčové slová

antipsychotiká – metabolický syndróm – tuková choroba pečene – silymarín

Metabolic syndrome and cardiovascular risk in patients treated with antipsychotics

Summary

Obesity and the associated ‘metabolic syndrome’ have recently been referred to as the “21st Century Epidemic”. Metabolic syndrome occurs more and more frequently in association to antipsychotic treatment. Metabolic syndrome consists of abdominal obesity, so called ‘atherogenic dyslipidemia’, hypertension, altered glucose tolerance and insulin resistance. Metabolic syndrome is a risk factor in the development of diabetes mellitus, cardiovascular disorders as well as fatty liver disease. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is characterized by steatosis, and/or by inflammatory activity and fibrosis: steatohepatitis (NASH). Weight reduction and lifestyle changes are the core treatment approaches that should be complemented with concomitant treatment of the individual metabolic syndrome components.

Keywords

antipsychotics – metabolic syndrome – fatty liver disease – silymarine
 


Článok v plnom znení vo formáte PDF