0 Iniciatíva R3i založená na zníženie vysokého reziduálneho kardiovaskulárneho rizika na Slovensku - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Iniciatíva R3i založená na zníženie vysokého reziduálneho kardiovaskulárneho rizika na Slovensku

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC

Súč Klin Pr 2010; 1: 7–9

Súhrn

Iba prednedávnom zverejnená oficiálna Zdravotnícka ročenka za rok 2008 znovu ukázala, že srdcovocievne ochorenia na Slovensku predstavujú najzávažnejší medicínsky problém, a tento sa trvale nedarí v spoločnosti významným spôsobom vyriešiť. Odráža sa vo veľmi vysokej kardiovaskulárnej mortalite, ktorá patrí vôbec ku najvyšším v Európe. Posledné dva kongresy Európskej kardiologickej spoločnosti v rokoch 2008 v Mníchove a 2009 v Barcelone sa cielene už venovali problému zníženia reziduálneho kardiovaskulárneho rizika. R3i predstavuje integrovaný experimentálny, epidemiologický, klinický i farmakologický prístup zameraný na jeho zníženie u pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom aj v prípadoch liečby podľa princípov medicíny dôkazov.

Kľúčové slová

ateroskleróza – kardiovaskulárna mortalita – reziduálne riziko

The R3i initiative founded to reduce the high residual cardiovascular risk in Slovakia

Summary

The recently released Statistical Health Report of 2008 showed once again that high cardiovascular morbidity and mortality in Slovakia remains severe medical problem that the society fails to resolve. This is reflected in high cardiovascular mortality that is among the highest in Europe. The last two congresses of the European Society of Cardiology in 2008 in Munich and 2009 in Barcelona focused specifically on the issue of lowering residual risk. The R3i initiative represents an integrated experimental, epidemiological, clinical and pharmacological approach aimed at lowering the residual risk in high-risk cardiovascular patients treated according to evidence-based principles.

Keywords

atherosclerosis – cardiovascular mortality – residual risk


 

Článok v plnom znení vo formáte PDF