0 Centrálne pôsobiace antihypertenzíva, metabolický syndróm a inzulínová rezistencia - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Centrálne pôsobiace antihypertenzíva, metabolický syndróm a inzulínová rezistencia

doc. MUDr. Juraj Hromec, mim. prof.

Súč Klin Pr 2010; 1: 4–6

Súhrn

Arteriálna hypertenzia pri metabolickom syndróme predstavuje závažný klinický i farmakoterapeutický problém. Do popredia záujmu sa dostávajú liečivá, ktoré okrem účinku hypotenzívneho majú aj pozitívny efekt na viaceré metabolické odchýlky. Inzulínová rezistencia je esenciálnym problémom týchto pacientov a jej ovplyvnenie by malo byť základom každej efektívnej liečby. Pozitívne pôsobia najmä liečivá ovplyvňujúce systém RAA, ako aj centrálne pôsobiace antihypertenzíva. V práci uvádzame ich výhody i indikácie pri liečbe arteriálnej hypertenzie jednak všeobecne, jednak špeciálne pri metabolickom syndróme.

Kľúčové slová

arteriálna hypertenzia – centrálne pôsobiace antihypertenzíva (CPAH) – metabolický syndróm – inzulínová rezistencia – indikácie pre liečbu CPAH

Centrally acting antihypertensives, metabolic syndrome and insulin resistance

Summary

Arterial hypertension in patients with metabolic syndrome is a very serious clinical and pharmacotherapeutic problem. The medicines that, in addition to their antihypertensive effect, positively affect a range of metabolic abnormities are at the forefront of interest. Insulin resistance is an essential problem in these patients and management of insulin resistance should be the basis of any effective treatment. Positively contributing are the drugs affecting the R-A-A system as well as the centrally acting antihypertensives. In this paper, we discuss the advantages of these medicinal products as well as their indications in the treatment of arterial hypertension in general, and in patients with metabolic syndrome in particular.

Keywords

arterial hypertension – centrally acting antihypertensives (CAAH) – insulin resistance – indications for treatment with CAAH


Článok v plnom znení vo formáte PDF