0 Využitie fenofibrátu u pacientov s aterogénnou dyslipidémiou – kazuistika - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Využitie fenofibrátu u pacientov s aterogénnou dyslipidémiou – kazuistika

MUDr. Marek Kučera, doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.

Súč Klin Pr 2009; 2: 8–11

Súhrn

Aterogénna dyslipidémia, charakterizovaná vysokými hladinami triacylglycerolov (TAG) a nízkym HDL-cholesterolom (HDL-C), často so zvýšenými hodnotami apolipoproteínu B (apoB) a malých denzných LDL častíc, predstavuje významnú úlohu v rozvoji kardiovaskulárnych ochorení. Aktivácia PPAR-α receptorov fenofibrátom ovplyvňuje všetky zložky aterogénnej dyslipidémie. Nová elektroforetická metóda delenia lipoproteínov na polyakrylamidovom géli identifikuje a kvantifikuje neaterogénne a aterogénne lipoproteíny plazmy vrátane malých denzných LDL. Jednoznačným prínosom metódy je upozornenie na existenciu neaterogénneho typu hyper β-lipoproteinémie a existenciu normolipémie s aterogénnym lipoproteínovým profilom. Ponúka lepšie zhodnotenie kardiovaskulárneho rizika a efektivity hypolipodemickej liečby.

Kľúčové slová

triacylglyceroly – malé denzné LDL – LIPOPRINT LDL systém – aterogénna dyslipidémia

Use of fenofibrate in patients with atherogenic dyslipidemy – a case study

Summary

Atherogenic dyslipidemia, characterized by elevated triglyceride levels (TAG) and low HDL-cholesterol (HDL-C), often elevated apolipoprotein B (apoB) and small dense LDL particles play an important role in the burden of cardiovascular disease. Activation PPAR-α by a fenofibrate has been shown to affect all components of atherogenic dyslipidemia. New electrophoretic method of lipoprotein determination identifies and quantifies non atherogenic and atherogenic plasma lipoproteins, including small dense LDL. Definitely, the contribution of this method points to the existence of nonatherogenic type of hyper β-lipoproteinemia and the existence of the normolipemia with an atherogenic lipoprotein profile, as well. This method offers a better appreciation of cardiovascular risk and effectivity of hypolipidemic treatment.

Keywords

triglycerides – small dense LDL – LIPOPRINT LDL system – atherogenic dyslipidemia


 

Článok v plnom znení vo formáte PDF