0 Reziduální riziko: nový cíl kardiovaskulární prevence - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Reziduální riziko: nový cíl kardiovaskulární prevence

MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Súč Klin Pr 2009; 2: 37–42

Souhrn

Reziduální riziko kardiovaskulárních onemocnění představuje míru rizika vzniku cévní příhody u osoby s léčenou dyslipidemií, arteriální hypertenzí, metabolickým syndromem a dalšími rizikovými faktory. Zvláště významné je u osob s inzulinovou rezistencí. Nejlépe je dokumentováno reziduální riziko dyslipidemie u osob léčených statiny, které lze vyjádřit přibližně 70 % příhod proběhlými při léčbě. K jeho snížení je nutné používat kombinace hypolipidemik založené na statinu (statin + fibrát, statin + ezetimib, statin + niacin, statin + omega-3 mastné kyseliny). Časnou, intenzivní a kombinační léčbou zaměřenou na ovlivnění jednotlivých komponent reziduálního rizika lze dosáhnout snížení počtu cévních příhod na polovinu. Na tento fakt upozorňuje mezinárodní iniciativa Residual Risk Reduction initiative (R3i), jejíž cíle bude v České republice sledovat nově ustavená národní koordinační skupina.

Klíčová slova

reziduální riziko – kardiovaskulární příhody – dyslipidemie – statiny – fibráty – kombinační léčba – prevence

Residual risk: the new target of cardiovascular prevention

Summary

Residual risk of a cardiovascular disease is a risk of vascular event development in a person with treated dyslipidemia, arterial hypertension, metabolic syndrome and other risk factors. It is particularly high in people with insulin resistance. Best documented is the residual risk of dyslipidemia in persons treated with statins; this relative risk implies that approximately 70% of events occur during the treatment. To decrease this risk, a combination of lipid lowering drugs including statins should be used (statin + fibrate, statin + ezetimib, statin + niacin, statin + omega-3 fatty acids). Early, intensive and combination therapy targeted at the individual components of residual risk might decrease the number of vascular events by half. This fact is being emphasised by the international Residual Risk Reduction initiative (R3i) the aims of which will be followed by the newly established national coordination group.

Keywords

residual risk – cardiovascular events – dyslipidemia – statins – fibrates – combination therapy prevention

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF