0 Optimalizácia dávky karvedilolu a hemodynamika pri ťažkom srdcovom zlyhávaní - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Optimalizácia dávky karvedilolu a hemodynamika pri ťažkom srdcovom zlyhávaní

MUDr. Peter Lesný, doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

Súč Klin Pr 2009; 2: 25–28

Súhrn

Betablokátory sú indikované u všetkých pacientov so srdcovým zlyhávaním (SZ) so systolickou dysfunkciou ľavej komory, pokiaľ nie je prítomná absolútna kontraindikácia. Klinické štúdie ukázali, že betablokátory redukujú mortalitu a morbiditu pre SZ. Hoci sa v posledných rokoch zlepšila preskripcia betablokátorov pacientom so SZ, často sa podávajú v podstatne nižších dávkach, ako sú dávky odporúčané. Najmä u pacientov s pokročilým SZ s ťažkou dysfunkciou ľavej komory prevládajú obavy z hypotenzie, bradykardie alebo zhoršenia SZ. U 16 pacientov s ťažkým SZ vo funkčnej triede NYHA III–IV, ktorí boli kandidátmi na transplantáciu srdca, sme zdvojnásobili dávku karvedilolu, ktorú pacienti užívali pri prijatí do nemocnice. Sledovali sme dynamiku hemodynamických parametrov. Všetci pacienti dobre tolerovali zvýšené dávky karvedilolu. Krvný tlak a srdcová frekvencia sa mierne znížili. Srdcový index a systémová vaskulárna rezistencia sa významne nezmenili. Aj u pacientov s ťažkým SZ je indikovaná optimalizácia dávok betablokátora s cieľom dosiahnuť dávky odporúčané.

Kľúčové slová

srdcové zlyhávanie – betablokátory – karvedilol – hemodynamika

Carvedilol dose optimization and hemodynamics in severe heart failure

Summary

Beta-blockers are indicated in all patients with heart failure (HF) due to left ventricular systolic dysfunction in the absence of absolute contraindications. Clinical trials have shown that beta-blockers reduce mortality and morbidity in HF. Although prescription of beta-blockers to patients with HF has improved in the past few years, they are often administered in doses substantially lower than recommended. Especially in patients with advanced HF and severe left ventricular systolic dysfunction there are concerns regarding hypotension, bradycardia or worsening of HF. We examined 16 patients with severe HF in functional classes NYHA III and IV who were candidates for heart transplant. The dose of carvedilol that the patients used at hospital admission was subsequently doubled. Changes in hemodynamic parameters were followed. The increased doses of carvedilol were well tolerated by all patients. Blood pressure and heart rate mildly decreased. Cardiac index and systemic vascular resistance did not change significantly. Optimization of beta-blocker dosing in order to reach the recommended doses is indicated even in patients with severe heart failure.

Keywords

heart failure – beta-blockers – carvedilol – hemodynamics

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF