0 Dvojitá blokáda systému renín-angiotenzín-aldosteron pri kardiorenálnej ochrane - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Dvojitá blokáda systému renín-angiotenzín-aldosteron pri kardiorenálnej ochrane

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD., MUDr. Peter Minárik

Súč Klin Pr 2009; 2: 13–18

Súhrn

Renín-angiotenzín-aldosteronový systém (RAAS) hrá ústrednú úlohu v patogenéze ako hypertenzie, tak aj kardiovaskulárneho a renálneho poškodenia. Blokáda tohoto humorálneho regulačného systému či pomocou inhibítorov konvertujúceho enzýmu (ACEI), alebo blokátorov receptora pre angiotenzín II (ARB) dokázala benefit pri kardiorenálnej orgánovej ochrane. V súčasnosti existuje možnosť ovplyvnenia RAAS najmenej na troch miestach. Dvojitá blokáda s ACEI, ARB, alebo inhibítorom renínu má tomto kontexte potenciálne aditívne účinky.

Kľúčové slová

kardiorenálna protekcia – inhibícia RAAS – kombinovaná liečba

Double blockade of the renin-angiotensin-aldosterone system in cardiorenal protection

Summary

Renin-angiotensin-aldosterone system plays an important role in the pathogenesis of hypertension and in cardiovascular and renal damage. Blockade of this regulatory system either with ACE-inhibitors, or ARBs has been shown to be beneficial for cardiorenal organ protection. It has been established that RAAS can be inhibited at a minimum of three different levels. Dual blockade with ACE-inhibitors, ARBs, or renin inhibition may have potential additional benefits.

Keywords

cardiorenal protection – RAAS inhibition – combined therapy

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF