0 Závrativosť z pohľadu neurológa - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Závrativosť z pohľadu neurológa

MUDr. Eva Hanáčková

Súč Klin Pr 2009; 1: 27–28

Súhrn

Závrativosť (dizziness) ako multisenzorický syndróm predstavuje zložitý diagnostický a liečebný problém. Zásadné je klinické vyšetrenie, podrobná anamnéza, správna terapeutická stratégia, adekvátna medikamentózna liečba a včasná, cielená rehabilitácia skracujúca dobu liečby.

Kľúčové slová

závrať – diagnostika – liečba – repozičné manévre + betahistin

Dizziness from the perspective of a neurologist

Summary

Dizziness as a multisensory syndrome represents a complicated diagnostic and treatment issue. Clinical examination, detailed medical history, correct therapeutic strategy, appropriate pharmacotherapy and early and focused rehabilitation to shorten the treatment period are fundamental.

Keywords

dizziness – diagnostics – therapy – reposition manoeuvres + betahistine

Článok v plnom znení vo formáte PDF