0 Význam kombinovanej hypolipidemickej liečby pre pacientov s metabolickým syndrómom (kazuistika) - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Význam kombinovanej hypolipidemickej liečby pre pacientov s metabolickým syndrómom (kazuistika)

MUDr. Renáta Palmajová

Súč Klin Pr 2009; 1: 9–11

Súhrn

Metabolický syndróm predstavuje komplex metabolických porúch závažného charakteru, kde poruchy lipidov patria k výrazným faktorom rizika vzniku kardiovaskulárneho ochorenia s vysokou morbiditou a mortalitou. Liečba dyslipidémie statínmi alebo fibrátmi patrí k najčastejšie používaným terapiám. Ukazuje sa, že kombinovaná liečba statínmi a fibrátmi nevykazuje zvýšené riziko nežiaducich účinkov a farmakologicky sa účinne dopĺňa. Ale ani pozitívny terapeutický efekt, laboratórne podložený, nevie úplne eliminovať riziko vzniku závažného kardiovaskulárneho ochorenia. Diabeto-metabolická dyslipidémia je vnímavejšia na kombinovanú liečbu ako iné typy porúch lipidového metabolizmu. Kombinovaná liečba statíny + fibráty predstavuje dnes pri správnej indikácii a aplikácii významný spôsob liečby dyslipidémií so znižovaním vysokého kardiovaskulárneho rizika.

Kľúčové slová

dyslipidémia – metabolický syndróm – kardiovaskulárne riziko – fibráty – kombinovaná liečba statíny + fibráty

Importance of the combined lipid-lowering therapy in patients with metabolic syndrome (case study)

Summary

Metabolic syndrome is a complex of serious metabolic disorders and lipid disorders represent one of the significant risk factors of cardiovascular diseases with high morbidity and mortality. Treatment of dyslipidemia with statins or fibrates is one of the most frequently used therapies. There is growing evidence that combined treatment with statins and fibrates is not linked to increased incidence of adverse events and that, pharmacologically, the two drug groups effectively complement each other. However, not even the positive therapeutic effect, confirmed by laboratory results, will fully eliminate the risk of a serious cardiovascular disease. Diabetes-metabolic dyslipidemia is more sensitive to combined treatment than other types of lipid metabolism disorders. The combined treatment with statins + fibrates, if correctly indicated and administered, represents an important dyslipidemia treatment modality that contributes to decreasing high cardiovascular risk.

Keywords

dyslipidemia – metabolic syndrome – cardiovascular risk – fibrates – combined treatment with statins + fibratesČlánok v plnom znení vo formáte PDF