0 Symptomatická liečba diabetickej neuropatie - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Symptomatická liečba diabetickej neuropatie

MUDr. František Cibulčík, PhD.

Súč Klin Pr 2009; 1: 21–24

Súhrn

Diabetes mellitus (DM) je najčastejšou príčinou periférnej neuropatie v západných krajinách. Patogenéza diabetickej neuropatie je multifaktoriálna a podieľajú sa na nej metabolické a cievne zmeny. Postihuje teoreticky všetky typy nervových vlákien a výsledný klinický obraz je zostavený z aktuálneho stupňa postihnutia konkrétnej skupiny či skupín nervových vlákien. Najčastejšie sa vyskytujúcou formou diabetickej neuropatie je symetrická, senzitívne-motorická polyneuropatia s akrálnou predominanciou príznakov. Prítomnosť bolestivých vnemov spojených s diabetickou neuropatiou patrí k najnepríjemnejším prejavom tohto ochorenia, pričom bolesť je častým sprievodným javom diabetických neuropatií. Terapeutické postupy pri diabetickej neuropatii môžeme deliť na tri hlavné smery – kauzálna, patogeneticky podložená a symptomatická liečba. Pri symptomatickej liečbe bolesti sa v rámci diabetickej neuropatie využívajú rôzne typy látok – antidepresíva, lokálne anestetiká, nesteroidné antireumatiká, antiarytmiká, opiáty, kapsaicín, levodopa a antiepileptiká.

Kľúčové slová

diabetes mellitus – diabetická neuropatia – neuropatická bolesť

Symptomatic treatment of diabetic neuropathy

Summary

Diabetes mellitus (DM) is the most frequent cause of peripheral neuropathy in western countries. This condition has multi-factorial pathogenesis that includes metabolic and vascular changes. Diabetic neuropathy can, in theory, affect all types of nerve fibres and the resulting clinical picture reflects the actual degree to which the specific group or groups of nerve fibres are affected. Symmetric sensorimotor polyneuropathy with acral symptoms predomination is the most frequently occurring form of diabetic neuropathy. Pain is one of the most unpleasant but common symptoms of diabetic neuropathy. Therapeutic approaches in diabetic neuropathy can be divided into three main lines – causal, pathogenesis-based and symptomatic. Various agents are prescribed for symptomatic treatment of diabetic neuropathic pain – antidepressants, local anaesthetics, non-steroidal anti-inflammatory drugs, antiarrhythmics, opiates, capsaicin, levodopa and antiepileptics.

Keywords

diabetes mellitus – diabetic neuropathy – neuropathic pain

Článok v plnom znení vo formáte PDF