0 Produkty degradácie hému ako významné endogénne protektívne faktory - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Produkty degradácie hému ako významné endogénne protektívne faktory

MUDr. Ivan Očadlík, doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.

Súč Klin Pr 2009; 1: 12–15

Súhrn

Bilirubín bol až do roku 1987 minulého storočia považovaný za toxický odpadový produkt metabolizmu hému. Z posledných štúdií však vyplýva, že vykazuje antioxidačnú, antimutagénnu, antikomplementovú aktivitu a je významným endogénnym, protektívnym faktorom pre tkanivá. Nemenej zaujímavé vlastnosti majú aj ďalšie produkty degradácie hému – oxid uhoľnatý a biliverdín. Ide napríklad o vazodilatačné a imunomodulačné účinky oxidu uhoľnatého. Viacerí autori potvrdili, že exogénna aplikácia biliverdínu má u zvierat protektívne účinky pri experimentálnych transplantáciách. Mechanizmy, ktorými tieto látky ochraňujú tkanivá však zatiaľ nie sú do detailov preskúmané. V blízkej budúcnosti však možno očakávať výsledky prác, ktoré nielen prispejú k pochopeniu patogenézy viacerých chorôb a ich vzťahu k metabolizmu hému, ale poskytnú nám aj ďalšie možnosti v rámci prevencie a možno i liečby.

Kľúčové slová

hém – bilirubín – oxid uhoľnatý – biliverdín – protektívne faktory

Heme degradation products as important endogenous protective factors

Summary

Until 1990’s in the past century bilirubin has been considered as a toxic waste product of heme catabolism. However recent data showed that it has antioxidant, antimutagen and anticomplement activity so it serves as an important protective factor for endogenous tissues. Carbon monoxide and biliverdin, the other products of heme catabolism have also interesting attributes, e.g. vasodilation and immunomodulatory effect of carbon monoxide. It was proven that biliverdin had protective effect in experimental transplantations in animals. However, complete mechanisms of protection by these substances had not yet been completely understood. The results of the next studies could provide us with deeper view to the relationship of heme metabolism and pathogenesis of some diseases, their prevention and maybe treatment.

Keywords

heme – bilirubin – carbon monoxide – biliverdin – protective factors


Článok v plnom znení vo formáte PDF