0 Nový pohľad v interpretácii dyslipidémií - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Nový pohľad v interpretácii dyslipidémií

MUDr. Marek Kučera, doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc.

Súč Klin Pr 2009; 1: 29–31

Súhrn

Aterogénny lipoproteínový profil je významným rizikovým faktorom koronárnej choroby srdca. Epidemiologické štúdie poukazujú na prevahu malých LDL častíc, zahrnutých vo vysoko aterogénnom type B, ako netradičný rizikový faktor koronárnej choroby srdca. V skutočnosti, akákoľvek terapeutická hypolipidemická intervencia vedie k menším či väčším zmenám vo veľkosti lipoproteínových častíc, apolipoproteínov, esterifikácii cholesterolu a lypolitickej aktivite. Veľa od lipidov odvodených parametrov môže predikovať prítomnosť malých denzných LDL častíc. Hodnoty aterogénneho indexu plazmy korešpondujú presne s esterifikačnou rýchlosťou HDL cholesterolu (FERHDL) a veľkosťou lipoproteínových častíc, a preto môžu byť využité ako markery aterogenity plazmy. Ako presná metóda na zistenie rizika aterosklerózy stanovením možného aterogénneho profilu nezávisle od hypercholesterolémie alebo normocholesterolémie sa ukazuje lineárna polyakrylamidová gélová elektroforéza – LIPOPRINT LDL systém. Jednoznačným prínosom je upozornenie na existenciu neaterogénneho typu hyper-β-lipoproteinémie a existenciu normolipémie s aterogénnym lipoproteínovým profilom.

Kľúčové slová

ateroskleróza – veľkosť LDL častíc – aterogénny index plazmy (AIP) – frakčná esterifikačná rýchlosť (FERHDL) – HDL cholesterol – triacylglyceroly – malé denzné LDL

New approach to interpreting dyslipidemias

Summary

Atherogenic lipoprotein profile of plasma is an important risk factor for coronary artery disease. Epidemiological studies have suggested that a predominance of the small-sized LDL particles, which occurs in pattern B, is highly atherogenic and can become a non traditional risk factor of coronary artery disease. In reality, any therapeutic hypolipidemic intervention leads to bigger or smaller changes in the spectrum of plasma lipids and apoproteins, including changes in lipoproteins particle size and changes in cholesterol esterification and lypolitic rates. There are many lipids related parameters, which can predict presence of small dense LDL. Values of atherogenic index of plasma (AIP) correspond closely to those of FERHDL and to lipoprotein particle size and thus could be used as a markers of plasma atherogenicity. Thus, to estimate the risk of atherosclerosis more accurately the measurement of particle size distribution in LDL by a linear polyacrylamide gel tube electrophoresis – LIPOPRINT LDL system has been needed as the only definite way to assess potential atherogenic profile independetly of hypercholesterolaemia or normocholesterolaemia. The clear contribution is attention to existence nonatherogenic hyper-β-lipoproteinaemia and existence of normolipaemia with an atherogenic lipoprotein profile.

Keywords

atherosclerosis – LDL particle size – atherogenic index of plasma (AIP) – fractional esterification rate (FERHDL) – HDL cholesterol – triglycerides – small dense LDL

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF