0 Miesto karvedilolu v liečbe artériovej hypertenzie - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Miesto karvedilolu v liečbe artériovej hypertenzie

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

Súč Klin Pr 2009; 1: 33–35

Súhrn

Vzhľadom na nepriaznivý dopad dlhodobého podávania betablokátorov na metabolizmus glukózy, lipidov a inzulínovú rezistenciu dochádza k odklonu ich používania v liečbe, predovšetkým nekomplikovanej, artériovej hypertenzie. Karvedilol je betablokátor tretej generácie, ktorý má vazodilatačný účinok, výhodný farmakokinetický profil a potlačené spomínané nežiaduce účinky. Práca poskytuje prehľad poznatkov o vplyve kardevilolu na metabolizmus glukózy a inzulínovú rezistenciu, ktoré dokumentujú jeho priaznivý profil a vytvárajú priestor na použitie u širokej škály pacientov s artériovou hypertenziou.

Kľúčové slová

betablokátory – karvedilol – artériová hypertenzia – diabetes mellitus

The role of carvedilol in arterial hypertension therapy

Summary

Consequent to the negative effects of long-term beta-blocker therapy on glucose and lipid metabolism and insulin resistance, there is retraction from their use, particularly in the treatment of uncomplicated arterial hypertension. Carvedilol is a third generation beta-blocker with vasodilatatory effect, favourable pharmacokinetic profile and reduced metabolic adverse effects. The paper provides an overview of available knowledge on the effects of carvedilol on metabolism of glucose and insulin resistance that serve as an evidence of its positive profile and build the scope for its use in a broad spectrum of patients with arterial hypertension.

Keywords

beta-blockers – carvedilol – arterial hypertension – diabetes mellitus


Článok v plnom znení vo formáte PDF