0 Blokáda receptorov pre angiotenzín II, orgánová ochrana a miesto eprosartanu - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Blokáda receptorov pre angiotenzín II, orgánová ochrana a miesto eprosartanu

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD., MUDr. Martin Čaprnda, PhD., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Peter Minárik, MUDr. Michal Makovník, MUDr. Marek Kučera, MUDr. Ivan Očadlík, MUDr. Martina Rakovská, MUDr. Peter Letavay

Súč Klin Pr 2009; 1: 4–7

Súhrn

Antihypertenzívny účinok oboch skupín liečiv ovplyvňujúcich renín-angiotenzín-aldosterónového systému (ACE-inhibítorov a AT-1 antagonistov) bol dostatočne preukázaný v minulosti. Obe skupiny liekov si tak našli svoje pevné postavenie v klinickej farmakoterapii. Okrem ich antihypertenzívneho účinku dnes máme dostatok dokladov o ich orgánovej ochrane (kardioprotekcii, nefroprotekcii, vaskuloprotekcii i oddialení manifestácie nového diabetu mellitu 2. typu pri ich liečbe). V skupine blokátorov receptorov pre angiotenzín II existujú rozdiely v liečbe z pohľadu na plné terapeutické pokrytie počas celého dávkovacieho obdobia, rozdiely vo veľkosti použitých terapeutických dávok, ale aj v dokázaných možnostiach v organoprotekcii. Avšak pre svoju mimoriadnu znášanlivosť, (profil vedľajších účinkov liečby je porovnateľný s placebom) sa plne zaradili do liečebného arzenálu z hľadiska dlhodobej liečby vysoko rizikových pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému [1,2]. V poslednom období sa sem zaradil eprosartan, selektívny blokátor prvého receptoru pre angiotenzín II, ktorý preukázal viaceré významné vlastnosti v orgánovej ochrane rizikového pacienta s kardiovaskulárnym ochorením.

Kľúčové slová

blokátory renín-angiotenzín-aldosterónu – eprosartan – orgánová ochrana – liečba

Angiotensin II receptor inhibition, organ protection and the role of eprosartan

Summary

Antihypertensive effects of both groups of drugs affecting the renin-angiotensin-aldosterone system (ACE-inhibitors and AT-1 antagonists) have previously been demonstrated. Both groups of drugs thus have their established place in clinical pharmacotherapy. Besides their antihypertensive properties, there is now sufficient evidence also of their organoprotection (cardioprotection, nephroprotection, vasculoprotection as well as delayed manifestation of the new onset type 2 diabetes mellitus with their therapy). Differences exist within the group of angiotensin II receptor blockers in the extent of therapeutic coverage over the entire dosing interval, therapeutic dosages used as well as in their organoprotectective effects. However, due to their excellent tolerability (side-effects profile is comparable to placebo) they are widely used as the therapeutic agents for high-risk patients with cardiovascular diseases [1,2]. Recently, eprosartan, highly selective AT-1 receptor blocker with significant organoprotective effects on the high-risk cardiovascular patients has been added to this group.

Keywords

renin-angiotensin-aldosterone blockade – eprosartan – organoprotection - therapy


Článok v plnom znení vo formáte PDF