0 Úloha C-reaktívneho proteínu v procese aterosklerózy - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Úloha C-reaktívneho proteínu v procese aterosklerózy

MUDr. Pavol Borecký, prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

Súč Klin Pr 2008; 3: 10–14

Súhrn

Koncept chronicky subklinicky prebiehajúceho zápalu ako hybnej sily aterogenézy a aterotrombózy je dnes vo všobecnosti akceptovaný. Aterogenézu sprevádzajú zmeny na celulárnej i humorálnej úrovni, odzrkadľujúce sa v kvalitatívnych a kvantitatívnych zmenách jednotlivých komponentov. V prehľade sú uvedenéné niektoré poznatky o fyziológii, patofyziológii a klinických súvislostiach C-reaktívneho proteínu (CRP) z posledného obdobia. Regulácia koncentrácie CRP podlieha mnohým genetickým i environmentálnym vplyvom a je zaťažená interindividuálnou a intraindividuálnou variabilitou. V experimentálnych podmienkach vykazuje CRP vysoký proaterogénny potenciál a svojimi biologickými účinkami môže potencionálne priamo destabilizovať aterosklerotický plát. V poslednej dekáde sa v klinických štúdiách nahromadili bohaté poznatky o takmer lineárnej závislosti jeho plazmatickej koncentrácie a stupňa, resp. prítomnosti, aterotrombotických komplikácií v koronárnom, cerebrálnom a periférnom arteriálnom riečisku. Tie posunuli chápanie významu CRP na úroveň „novších“ rizikových faktorov. Súčasne sa však prehĺbili poznatky aj o regulácii jeho koncentrácie a reaktivity, a preto aj napriek skutočnosti, že monitorovanie hladín CRP je dnes odporúčané v mnohých smerniciach a skórovacích systémoch, otázka, či je samotný CRP rizikový faktor alebo len indikátor, je stále otvorená. Význam CRP je preto potrebné naďalej chápať v širšom kontexte individuality pacienta.

Kľúčové slová

ateroskleróza – C-reaktívny proteín – koronárna choroba srdca – cievna mozgová príhoda – genetika

The role of C-reactive protein in the process of atherosclerosis

Summary

The concept of chronic subclinical inflammation as the motive force of atherogenesis and atherothrombosis is generally recognised today. Atherogenesis is accompanied by changes on cellular and humoral level which are mirrored in the qualitative and quantitative changes of the different components. The overview article refers to some new knowledge on physiology, pathophysiology and the clinical context of C-reactive protein (CRP). The control of CRP´s concentration is influenced by many genetic and environmental factors and is burdened by interindividual and intraindividual variability. CRP has shown a major proatherogenic potential and its biological effects may have a direct destabilising impact on atherosclerotic plaque. In the last decade, much new knowledge has been acquired through clinical studies showing an almost linear proportion between its plasmatic concentration and degree and the presence of atherothrombotic complications in the coronary, cerebral and peripheral arterial system. Thanks to this new knowledge, CRP is now attributed greater significance as one of the "newer" risk factors. At the same time, however, deeper knowledge has been acquired on the regulation of its concentration and reactivity, the reason why, even in spite of CRP levels monitoring being recommended today in many guidelines and scoring systems, the question remains open as to whether CRP alone is a risk factor or just a risk indicator. The importance of CRP should therefore be still seen in a wider context of the specific nature of each individual patient.

Keywords

atherosclerosis – C-reactive protein – coronary heart disease – cerebral stroke, genetics

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF