0 Patogenetická a symptomatická liečba diabetickej neuropatie - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Patogenetická a symptomatická liečba diabetickej neuropatie

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

Súč Klin Pr 2008; 3: 29–31

Súhrn

Diabetická neuropatia je najčastejšou komplikáciou diabetu. Údaje o jej výskyte sa v literatúre líšia. Závisí to okrem iného aj od použitých diagnostických metód. Pokračujúce bližšie rozpoznávanie patogenetických mechanizmov vedúcich k lézii periférnych nervov sa stáva podkladom pre hľadanie ciest účinnejšieho terapeutického ovplyvnenia. Významnú úlohu v patogenéze diabetickej neuropatie zohráva okrem aktivácie metabolickej polyolovej dráhy tiež tvorba voľných kyslíkových radikálov, produkcia nadmerne glykolyzovaných koncových produktov a autoimunita. V práci je podaný aktuálny prehľad patogenetickej, ako aj symptomatickej terapie diabetickej neuropatie.

Kľúčové slová

diabetická neuropatia – patogenetická terapia – alfa-lipoová kyselina – neuropatická bolesť

Pathogenetic and symptomatic therapy of diabetic neuropathy.

Summary

Diabetic neuropathy is the most frequent complication of diabetes. Data on its incidence published in the literature vary. Apart from other factors, this depends on the diagnostic methods used. The growing ability to distinguish pathogenetic mechanisms causing peripheral nerve lesion has become a basis for the search of options for better therapeutic management. Production of free oxygen radicals, excessive advanced glycation end products and autoimmunity play a significant role in the pathogenesis of diabetic neuropathy, in addition to activation of the metabolic polyol pathway. The article provides a current overview of pathogenetic and symptomatic therapy of diabetic neuropathy.

Keywords

diabetic neuropathy – pathogenetic therapy – alpha-lipoic acid – neuropathic pain

Článok v plnom znení vo formáte PDF