0 Nárast, prejavy a dôsledky nealkoholovej tukovej choroby pečene (NAFLD) – súčasný pohľad - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Nárast, prejavy a dôsledky nealkoholovej tukovej choroby pečene (NAFLD) – súčasný pohľad

A. Hvizdáková, M. Vyskočil, R. Brnka, E. Kováčová, M. Boča

Súč Klin Pr 2008; 3: 33–37

Súhrn

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) zahŕňa spektrum ochorení od benígnej steatózy po steatohepatitídu s možným rozvojom cirhózy. Stáva sa najčastejším pečeňovým ochorením so stále stúpajúcou prevalenciou. V patogenéze, diagnostike a liečbe je stále veľa neobjasneného. NAFLD v spojení s metabolickým syndrómom zvyšuje riziko rozvoja kardiovaskulárnych a malígnych ochorení.

Kľúčové slová

nealkoholová tuková choroba pečene – metabolický syndróm – kardiovaskulárne riziko

Prevalence, clinical features and incidents of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) – actual look

Summary

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) ranges from benign steatosis to statohepatitis with risk of developing liver cirrhosis. It is the most commom liver disease and its prevalence still increases. The knowledge of the pathogenesis, diagnosis and treatment options is still unclear. NAFLD in condition with metabolic syndrome increases risk of the cardiovascular and malignant diseases.

Keywords

non-alcoholic fatty liver disease – metabolic syndrome – cardiovascular riskČlánok v plnom znení vo formáte PDF